Journal och personuppgifter

Danderyds Sjukhus AB är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal över varje patient. Du har rätt att ta del av din journal, få kopia, spärra uppgifter och veta vilka som öppnat din journal.

För medicinska frågor rörande din journal, vänd dig till den enhet där du varit patient. Mottagningar och avdelningar.

Om du behöver anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör.

Här finns beställningsblanketter och kontaktuppgifter för journalärenden.

Din journal på 1177

Du som är 16 år eller äldre kan logga in med e-legitimation på 1177

Efter inloggning kan du:

 • Läsa din egen journal
 • Ta del av journalanteckningar, diagnoser, vissa provsvar
 • Se tidigare och planerade vårdkontakter
 • Beställa kopia av journal 
 • Beställa loggutdrag - alltså se vem som har öppnat din journal
 • Spärra din journal och häva spärren

Beställ kopia av journal och röntgenbilder

Journalkopior via 1177

Du som inte kan logga in på 1177 kan beställa journalkopior genom att fylla i en beställningsblankett. Du kan beställa journaler från och med 2000-04-01 och som avser vård vid verksamheter inom Danderyds Sjukhus AB. 

Vanliga frågor och svar

Vi handlägger din beställning om journalkopia inom fem arbetsdagar från det att din beställning inkommit till oss, förutsatt att inga kompletteringar behövs. Från handläggning till att du får dina beställda handlingar kan det ta omkring två månader beroende på arbetsbelastning.

Sidan 1-9 är gratis
Sidan 10 kostar 50 SEK
Sidan 11 och sidorna därefter kostar 2 SEK/sida
Röntgenbilder på:
CD kostar 5 SEK/st
DVD kostar 10 SEK/st
USB kostar 60 SEK/st

Observera att priserna ovan är exklusive avgifter för rekommenderad försändelse (REK), enligt gällande posttaxa.
Fakturan skickas tillsammans med handlingarna och du har 30 dagar på dig att betala den. Du kan även välja att själv hämta dina handlingar på sjukhuset då utgår ingen kostnad för rekommenderad försändelse.

Journalkopiorna skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderad försändelse (REK) till avgift enligt gällande posttaxa. Du kommer att få en avi om att hämta brev på ditt utlämningsställe och behöver där legitimera dig.

Försändelser som inte hämtas ut i tid skickas tillbaka till Danderyds sjukhus.

Ja. Ange i beställningen om det är du själv eller ett ombud som hämtar kopiorna. Kopiorna  hämtas i informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset.

Du måste ha med dig legitimation och får skriva på en kvittens om att du hämtat brevet med kopior. Utser du ett ombud så behöver hen ha med sig bådas legitimationer.

Äldre journaler från Danderyds sjukhus (fram till och med 2000-03-31) förvaras på Regionarkivet. Besök Regionarkivets webbplats för att beställa journalkopior.

Ja, vid ett nekande av utlämnande så får du ett besked om nekandet från oss. Om du vill överklaga detta ska du begära ett skriftligt beslut om nekande från oss. Detta skickas via posten och innehåller information om varför utlämnandet nekades och hur du gör för att överklaga beslutet.

Önskar du ta del av avliden anhörigs journal, behöver Danderyds sjukhus ha uppgifter om syftet med begäran, d.v.s. vad du tänker använda journalkopian till. Relationen till den avlidna ska styrkas med ett folkbokföringsutdrag (dödsfallsintyg med släktutredning) ställd på den avlidnes personnummer. Läs mer på www.skatteverket.se

Sammanhållen journal

Ingen vårdpersonal får läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke. Om du ger ditt samtycke för sammanhållen journal så kan andra vårdgivare ta del av din journal, under förutsättning att dom är delaktiva i din vård.

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att se vilka yrkeskategorier och funktioner personerna har som läst din journal.

Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177

 

Om du vill spärra din journal

Enligt patientdatalagen har du som patient rätt att få dina journaluppgifter spärrade så att de enbart blir tillgängliga för behörig vårdgivare. 

Spärr och upphävande av spärr görs på 1177.se eller genom inskickad blankett till sjukhusets Dokumentservice.

Det är av stor vikt att du förstår vilka konsekvenser spärr av journaluppgifter innebär:

 • Att spärra sin journal innebär att vårdpersonal inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan påverka resultatet av din vård och behandling.
 • Det finns begränsade möjligheter att häva en spärr i en akutsituation. 

En spärr kan försvåra en bedömning och innebära olägenhet och direkt fara när vårdpersonal inte har tillgång till undersökningsresultat, information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering. Den spärrade journalen kan innehålla en sjukhistoria, som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.

En spärr kan inkludera eller undanta följande delar i journalen

 • Läkemedelsjournalen
 • Viktig medicinsk information (VMI)
 • Delar av dina egna patientuppgifter

Läkemedelsjournal

Att spärra läkemedelsjournalen innebär att vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB inte kan ta del av de läkemedel som ordinerats inom Danderyds sjukhus AB.

Viktig medicinsk information (VMI)

Att spärra denna del medför att vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB inte kan ta del av de varningar som registrerats på Danderyds sjukhus AB, exempelvis överkänslighet mot läkemedel.

Patientuppgifter

Att spärra denna del gör att vårdgivaren inte får tillgång till exempelvis ditt telefonnummer och uppgifter om dosförpackade läkemedel och dosettdelning döljs. Du kommer att vid varje besök få uppge telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, boende, familjesituation, primärvårdskontakter.

Möjlighet att häva spärr akut

I en akut situation kan vårdpersonal endast häva en spärr som ligger inom samma spärrgrupp dvs verksamhetsområde. Finns viktig information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den i en akutsituation. Detta riskerar att påverka möjligheten att ge en god och säker vård.

Överskrid spärr – samtycke

För att ta del av spärrad information krävs ett samtycke från patienten. Med ditt samtycke kan personal inom Danderyds sjukhus AB överskrida spärrar som finns vid Danderyds sjukhus AB.

Överskrid spärr – nödsituation

Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, d v s en spärr på ett annat verksamhetsområde på Danderyds sjukhus AB kan hävas på Danderyds sjukhus AB.

Spärrar hos annan vårdgivare kan ej överskridas

Spärrar hos andra vårdgivare kan inte överskridas. I dessa fall måste vårdgivaren kontakta den andra vårdgivaren som i sin tur kan häva spärren via samtycke eller nödsituation, eller på annat sätt delge den information som krävs i det akuta läget.

Nej, vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal. Barn under 18 år kan i takt med stigande ålder och mognad själv begära spärr av sina journaluppgifter. Med mognad menas att barnet kan anses förstå innebörden och konsekvenserna av spärrningen. Behandlande läkare, psykolog eller motsvarande beslutar när barnet anses uppnått mognad för handlingen.

På Danderyds sjukhus tillämpas en särskild praxis för hur människor med skyddad identitet registreras i systemen. Det är alltså inte nödvändigt att du spärrar din journal om du har skyddad identitet.

Begäran om loggutdrag

Patientjournalen på Danderyds sjukhus ingår i den sammanhållna journalföringen inom Region Stockholm.

I loggutdraget visas vem som har öppnat din journal, när öppnandet skedde och på vilken klinik/mottagning. Även administrativ personal som har koppling till dina vårdtillfällen har rätt att öppna din journal.

Om du inte kan logga in på 1177 för att beställa loggutrag, kontakta sjukhusets Dokumentservice.

Ansökan om ändring av journaltext

Rättelse

Om du tycker att uppgifter i din patientjournal är felaktiga bör du i första hand vända dig till den vårdenhet som utformat journaltexten, med en skriftlig begäran om rättelse. Det ska tydligt framgå vilken mening som du vill ska ändras. Vänligen uppge även namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i skrivelsen som skickas till:

Danderyds Sjukhus
Verksamhetschef
[Namn på kliniken där du vårdats]
182 88 Stockholm

Om den som ansvarar för uppgiften delar din uppfattning, så kan en ändring ske. Om ni inte är överens kan en rättelse inte tvingas fram.

Notering

Om du och vårdgivaren inte är eniga om formuleringen, har du rätt att begära en notering i patientjournalen. Det betyder att det finns en journalanteckning om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal. Det är vårdgivarens ansvar att genomföra noteringen.

Journalförstöring, radering

Möjligheten till journalförstöring, görs endast i undantagsfall. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg.

Personuppgifter

Personuppgifter i journal

Danderyds Sjukhus AB är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal över varje patient och har möjlighet att registrera dina uppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte samtyckt till detta.

På 1177 finns mer information:

Personuppgifterna används bland annat för att:

 • Identifiera dig som patient
 • Beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
 • Beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
 • Dokumentera kontakter som skett mellan vården och dig som patient
 • Administrera bland annat personal och ekonomi kring vårdtillfället
 • Kvalitetsuppföljning och forskning

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
08-123 550 00

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Danderyds Sjukhus AB in personuppgifter om dig i kvalitetsregister. Det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Forskning

Danderyds Sjukhus AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskning som har godkänts av etikprövningsnämnd. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Hur delas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB kommer inte lämna ut dina uppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet), eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Danderyds Sjukhus AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB värnar om din integritet. Danderyds Sjukhus AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina personuppgifter lagras hos Danderyds Sjukhus AB eller hos en av Danderyds Sjukhus AB:s leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES. Danderyds Sjukhus AB kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på lagkrav och ändamål. Uppgifter i din journal sparas minst 10 år efter sista anteckningen gjorts och loggar över åtkomst till journalen sparas minst 5 år.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse

Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas. Rätten att få uppgifterna raderade påverkas av den rättsliga grunden till behandlingen och vilka lagkrav som finns kring bevarande av uppgifterna. Uppgifter hos en myndighet utgör i många fall också en offentlig handling och kan inte alltid raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att dina journaluppgifter spärras mellan vårdenheter inom Danderyds Sjukhus AB och mellan andra vårdgivare som delar journaldata genom sammanhållen journalföring. Se 1177.se för mer information eller kontakta den klinik där ni vårdats.

Rätt att invända mot behandlingen

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du ha rätt att inge ett klagomål till Danderyds Sjukhus AB eller till tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta antingen den aktuella verksamheten som ni har kontakt med eller registrator. Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, för kontaktuppgifter se imy.se.

Dataskyddombud

Om du har frågor kring hur Danderyds Sjukhus arbetar med dataskyddsfrågor är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddombud, antingen via brev på adress:

Dataskyddsombud
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Eller på e-post: dso.ds@regionstockholm.se

Flera vårdgivare inom samma område

Det är viktigt att tänka på att denna information avser Danderyds Sjukhus AB som är en vårdgivare. På sjukhusområdet i Danderyd finns flera vårdgivare som själva är personuppgiftsansvariga och inte omfattas av denna information.

Dessa kan vara t.ex. Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Karolinska Universitetssjukhuset, BB Stockholm eller Folktandvården. För att få information om deras personuppgiftsbehandling, register utdrag eller loggutdrag ber vi er kontakta respektive vårdgivare.

Blanketter och kontaktuppgifter

Kontakt Dokumentservice

SOMMAR: Ingen telefontid under perioden 15 juli-16 aug. Hantera dina journalärenden via 1177.

Telefonnummer 08-123 567 21
Telefontid (efter 16/8) onsdagar och torsdagar kl 10.00-11.00. Avvikande tider på helgdagar kan förekomma.

Ifyllda dokument skickas till 
dokumentservice.ds@regionstockholm.se 
eller
Danderyds sjukhus Dokumentservice
182 88 Stockholm

Blanketter