Patientinformation

Information inför ditt mottagningsbesök och för dig som inskriven patient samt för medföljande och besökare.

Avboka eller omboka

Om du vill boka av eller boka om ditt besök ska du göra det minst 24 timmar före den utsatta tiden. Använd gärna e-tjänsten på 1177.se. Du kan också ringa mottagningen, se telefonnummer på kallelsen.

Du kan boka om nybesök två gånger, därefter krävs ny remiss.

Om du uteblir från ditt besök utan att avboka ska du höra av dig till mottagningen inom 30 dagar för att boka ny tid. Om du inte gör detta skickas remissen åter till den som remitterat dig med information om att du uteblivit och är avförd.

Om du känner dig sjuk, har feber och/eller luftvägssymtom vill vi att du kontaktar mottagningen i förväg. Bedömning kommer göras om besöket ska flyttas fram eller är nödvändigt att genomföra. Kontaktuppgifter finns på kallelsen.

Avgifter

Region Stockholm har enhetstaxa. Det innebär att patientavgiften är densamma för alla från 18 år till och med 84 år oberoende av vilken vårdande yrkeskategori man besöker.

Det gäller både hos de mottagningar som drivs i regionens egen regi och hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Patientavgifter i Stockholms län, 1177.se
Patientavgifter och högkostnadsskydd, 1177.se

Avgift utan besök

Du kommer att debiteras även om du är under 18 år, över 85 år eller har frikort om:

 • du av- eller ombokar mindre än 24 timmar innan mottagningsbesök
 • du uteblir från ett planerat besök
 • du uteblir från en planerad operation
 • du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden har gått
 • en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt

Regeln om debitering vid uteblivet besök gäller inte:

 • vid besök hos specialmödravård inkl. ultraljud med anledning av graviditet.
 • om sjukresa/färdtjänstresa med taxi är försenad eller inte kommer (resa ska vara bokad genom Region Stockholms beställningscentral).

Högkostnadskort och fakturor

Frågor som rör fakturor för privatpersoner och högkostnadskort besvaras av patientkontoret på sjukhuset.

Alltid Öppet – appen för digital vårdkontakt

Här finns information om Alltid Öppet-appen

Så här går det till

 • Du laddar ner appen ”Alltid öppet” kostnadsfritt till din telefon eller läsplatta från Google Play eller App Store
 • Logga in säkert i appen med BankID
 • Under rubriken Aktuella ärenden hittar du ditt bokade videomöte, din kallelse eller annat ärende.
 • Kallelse: Du måste öppna kallelsen inom 48 timmar från att du fått den. Om kallelsen inte öppnas registreras den som oläst och du får en påminnelse med vanlig post.
 • Videomöte: När det är dags för videomöte loggar du in i appen och startar mötet. Sitt på en plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört.
 • Det är samma pris och avbokningsregler för videomöten och besök. Frikort gäller. Uteblivet videomöte debiteras. Videomöten betalas via faktura.

Vårdgaranti

På Danderyds sjukhus ska väntetider till planerade nybesök, operationer och behandlingar uppfylla vårdgarantin. Det innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom rimlig tid men också att du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Vårdgarantin innebär att

 • Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum.
 • En behandling (till exempel en operation) ska påbörjas inom 90 dagar från beslutsdatum.
 • Du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Vårdgaranti på 1177.se 

Om vårdpersonal och vårdavdelning

Studenter

På Danderyds sjukhus utbildar vi blivande vårdpersonal. Det är därför troligt att du som patient träffar en eller flera studenter som noterar din sjukdomshistora, undersöker dig och tar prover under din tid hos oss. Studenterna arbetar alltid tillsammans med en utbildad
kollega. Det är frivilligt att medverka i undervisningsmoment och att tacka nej påverkar inte din behandling eller vård.

Välja vårdpersonal

Du är välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Krav av till exempel diskriminerande karaktär – som till exempel särskilda krav på vårdpersonalens könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse, eller liknande, kan inte uppfyllas.

Vårdsal

Vi strävar efter att kvinnor och män i möjligaste mån ska vårdas på separata salar, vilket också de flesta patienter önskar. Det finns dock medicinska aspekter som ibland tvingar oss att göra undantag. Vi kan till exempel inte neka en patient en plats på grund av kön.

Hot och våld

Verbala hot, trakasserier, olaga förföljelse och fysiskt våld accepteras inte på Danderyds sjukhus och rapporteras om det inträffar.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Gör vi detta bryter vi mot tystnadsplikten och sekretesslagen.

Det är bra om du berättar för oss vem vi får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig eller närstående som ringer och vill veta hur du mår.

Handhygien

Handhygienen är särskilt viktig under din sjukhusvistelse och du som är patient kan enkelt hjälpa till att minska risken för att sprida smitta. Tvätta händerna ofta, med tvål och ljummet vatten. Hosta och nys i armvecket om du inte har näsduk. Handsprit kan vara ett alternativ om du inte har möjlighet till handtvätt.

Värdesaker

Eftersom sjukhuset är öppet för alla finns det risk för stölder. Ta därför bara med fickpengar och inga värdesaker. Om du läggs in akut är det bra om dina närstående tar med värdesaker hem.

Om du blivit av med något under din sjukhusvistelse ska du polisanmäla detta och även göra en anmälan för ersättning till oss. Kontakta Danderyds sjukhus kundtjänst via växeln. Telefonnummer: 08-123 550 00. 

Borttappade saker som upphittats sparas i tre månader hos informationsdisken. Värdesaker skickas till polisen en gång i veckan.

Fota och filma

Lokalerna inne på avdelningen som patientsalar, korridorer och dagrum är inte offentliga platser. Av integritetsskäl är det därför inte tillåtet att fota eller filma någon utan dennes tillstånd.

Nyblivna föräldrar får naturligtvis fota sina barn.

Viss sjukhuspersonal har tillstånd att fota till patientjournal eller sociala medier. 

Fråga personalen om du har särskilda behov eller önskemål kring att fota/filma.

Starka dofter och allergier

Många människor är känsliga för eller allergiska mot pälsdjur, parfym, röklukt, doftande blommor och andra starka lukter. Det är inte tillåtet att ta med hund (förutom certifierad assistanshund) eller andra djur till sjukhuset. Avstå också från parfym, rakvatten, parfymerade hudkrämer och dylikt vid ditt besök på mottagning eller när du ska besöka inneliggande patient.

Det är tillåtet att ta med blommor till sjukhuset, med undantag för vårdavdelning 73, 75, 80, 84 och 93. Undvik dock blommor med stark doft.

För rökning finns anvisade platser utanför sjukhuset.

Besöka inneliggande patient

Närstående, vänner och barn är välkomna att besöka dig när du är inneliggande hos oss. Det är ditt hälostillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Vid besök är det alltid viktigt att ta hänsyn och visa respekt för andra patienter i rummet och på avdelningen. På vissa avdelningar är antalet besökare per gång begränsat.

 • Tänk på att inte ta med blommor med stark doft.
 • Tänk på handhygienen innan, under och efter ditt besök.

Tolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att begära en språktolk.

Om du är döv eller hörselskadad har du rätt till en teckenspråkstolk.

Om du har talsvårigheter har du rätt till hjälp att kommunicera.

På 1177 kan du läsa mer om tolkservice för patienter.

Patientdata, kvalitetsregister och sparade prover

Patientdatalagen

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av dina journaluppgifter för att kunna ge dig god och säker vård. Ingen vårdpersonal får läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke. Därför kommer du att få frågan om du samtycker till detta i samband ditt besök på sjukhuset.

Nationella kvalitetsregister

På Danderyds sjukhus strävar vi hela tiden efter att förbättra vården. Därför rapporterar vi till nationella kvalitetsregister, som gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Det kan vara resultat av prover och undersökningar, vilken behandling som har valts och vilket resultat den har gett. Syftet är att samla fakta om en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Dina uppgifter omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen och får endast användas för att utveckla vårdens kvalitet, framställa statistik samt i forskning. 

Din medverkan i kvalitetsregister är frivillig. Om du inte vill att dina uppgifter registreras eller om du vill ha mer information, prata med personalen på avdelningen eller mottagningen.

Biobankslagen – får vi spara dina prover?

Alla vävnadsprover och vissa blodprover som tas på sjukhuset kan sparas för vård, behandling och/eller forskning. Både du och andra kan vinna på att provet sparas i en biobank. Proverna används för din egen vård och behandling, och är en viktig resurs för dagens och morgondagens forskning.

Enligt biobankslagen har du rätt att vid provtagning själv bestämma om ditt prov kan sparas, och i samband med provtagning ska du bli tillfrågad om du samtycker till att provet sparas. Vårdgivaren är skyldig att informera dig om hur provet kan komma att användas.

Det är du själv som bestämmer om provet får lagras och vad det får användas till. Ditt samtycke dokumenteras i patientjournalen.

Berätta om din vård

Vi genomför regelbundet uppföljningar av hur du som patient har upplevt din vård hos oss. Dina åsikter är mycket viktiga i vår strävan att förbättra vården. Olika varianter av patientenkäter förekommer på sjukhuset, t.ex. pekplattor, pappersenkäter eller frågeformulär som skickas hem till dig. Patientenkäterna är anonyma och deltagandet är frivilligt.