Dyskalkyli - specifika räknesvårigheter

Dyskalkyli innebär att man har djupgående svårigheter att klara vardagens matematik. En person med dyskalkyli har mycket svårt att använda de fyra räknesätten. Räknesvårigheterna har funnits under hela skoltiden. Man kan ha andra svårigheter samtidigt, till exempel bristande tidsuppfattning, men enbart svårigheter med att lära sig klockan är inte samma sak som att ha dyskalkyli.

Diagnosen ställs bara då svårigheterna är omfattande, funktionshindrande och inte kan förklaras av annat. Många tycker att matematik är det jobbigaste ämnet i skolan men betydligt färre lider av dyskalkyli. Det är viktigt att ta reda på orsaken till räknesvårigheterna. Svårigheter i matematik kan höra ihop med allmänna inlärningssvårigheter, en språkstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men dyskalkyli kan också samförekomma med andra diagnoser.

Logoped Jonas Walfridsson ger dig mer information om dyskalkyli här.

När ska du söka hjälp?

När räknesvårigheterna är ett stort bekymmer i skola, yrkesliv och i vardagen.

Hur går en utredning till?

En utredning av räknesvårigheter tar fyra till sex timmar och fördelas på ett till två besök. Då ingår pauser, och vid heldagsutredning även lunchrast. Ta gärna med mellanmål till besöken. Med din kallelse får du ett frågeformulär att fylla i till första besöket. Det finns ingen övre åldersgräns för att få genomgå en dyskalkyliutredning. Om du är vuxen kan du få komma för ett första samtal där vi gemensamt diskuterar om det är aktuellt med en dyskalkyliutredning.

Utredningen inleds alltid med ett samtal där vi går igenom ditt eller ditt barns egen upplevelse av räknesvårigheterna.

Efter utredningen sammanfattas resultat, bedömning och rekommendationer i ett skriftligt utlåtande. Du får råd och vägledning om hur du i skolan, på arbetet och i vardagen ska kunna hantera svårigheterna. Utredningen avslutas med ett uppföljande samtal. Om det är ett skolbarn som utretts är det mycket värdefullt om lärare från skolan deltar i samtalet. Detta samtal är en viktig del av utredningen. 

Sök hjälp hos oss

Vi tar emot patienter från hela landet. Remiss krävs för att få genomgå en utredning.

Skolbarn från årskurs 4 till 18 års ålder

Vi ser helst att remiss som gäller skolelever kommer från skolhälsovården.

Skolbarn skall ha fått matematikundervisning under sex terminer och börjat årskurs 4 innan vi gör en utredning. Detta på grund av att barnen ofta är ojämnt utvecklade i lågstadiet och att en utredning då sällan eller aldrig leder till diagnos.
För att kunna göra en utredning behöver vi en remiss och ifyllt underlag (se nedan). Det är bra om frågorna i underlaget diskuteras och fylls i av pedagog tillsammans med elev och föräldrar.

Vuxna

För att komma till oss för dyskalkyliutredning ser vi gärna att remiss skickas från skolhälsovård, psykolog, läkare eller annan logoped. Använd frågeformuläret (se nedan) som stöd i samtal med vuxna om deras räknesvårigheter och som underlag inför eventuell remittering.

För remittenter

För att kunna göra en utredning behöver vi en remiss och ifyllt underlag:

Telefontider

Tisdagar och fredagar klockan 12.30–13.00 har du möjlighet att ställa frågor direkt till logopederna som utreder dyskalkyli.
Telefon: 08-123 567 41.