Dyslexi - Läs- och skrivsvårigheter

Vid dyslexi har man svårt att automatisera sin läsning. Det kan göra att man läser långsamt, eller att man förväxlar bokstäver när man läser. Ofta har man också svårt att förstå eller minnas det man läser, och att stava.

Alla med läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi. Ibland är det istället koncentrationssvårigheter, eller en språkstörning, som är orsaken. En läs- och skrivutredning kan klargöra vad som ligger bakom svårigheterna, och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Om du eller ditt barn har så stora läs- och skrivsvårigheter att det blir svårt att hantera skolarbete och vardag, kan remiss för läs-och skrivutredning skickas.

Remiss

  • Remiss för läs- och skrivutredning skickas tidigast på höstterminen i årskurs 3. Detta för att personen ska ha fått tid att tillgodogöra sig läs- och skrivundervisningen. Det finns ingen övre åldersgräns för att göra en läs- och skrivutredning.
  • För skolelever ser vi gärna att remissen skickas från skolhälsovården. Även läkare, psykolog eller annan logoped kan skicka remiss.
  • För skolelever önskar vi att ”Underlag inför utredning av läs- och skrivförmåga” bifogas remissen. Om eleven även har modersmålsundervisning önskar vi att modersmålslärare fyller i ett separat underlag "Underlag modersmålslärare". Underlaget bör fyllas i av elevens lärare. Vi är tacksamma för ett så väl ifyllt underlag som möjligt, eftersom det är en värdefull del av utredningen.

Utredning

Utredningen genomförs under två halvdagar (ca 2-3 timmar per tillfälle) eller en heldag (ca 4-7 timmar). Då ingår pauser, och vid heldagsutredning även lunchrast. Ta gärna med mellanmål till besöken. Med din kallelse får du ett frågeformulär att fylla i till det första besöket.

Utredningen inleds med ett samtal där vi går igenom personens egen upplevelse av sina läs- och skrivsvårigheter. Vi går också igenom frågeformuläret. Är personen under 18 år, medverkar målsman vid samtalet.

Vi gör sedan olika tester av personens läs- och skrivförmåga. Vi undersöker exempelvis läshastighet, läsförståelse, avkodning och stavning. Vi undersöker också språk och minne.

Efter utredningen går vi igenom testresultat och åtgärdsförslag. För skolelever erbjuder vi elevens lärare att medverka vid en återkoppling på mottagningen. Det är värdefullt om läraren har möjlighet att komma, eftersom de flesta av insatserna sker i skolan.

Utredningens resultat och rekommendationer sammanställs också i ett skriftligt utlåtande. Vid behov kan logopeden demonstrera tekniska läs- och skrivhjälpmedel. Om personen bedöms ha nytta av dessa kan de förskrivas.

Kontakt

Åsa Hallgren, leg. logoped, enhetschef
E-post: asa.hallgren@regionstockholm.se
Telefon 08-123 579 36

På grund av sekretess besvarar vi inte frågor om enskilda patienter via e-post.