Dyslexi - Läs- och skrivsvårigheter

Vid dyslexi har man svårt att automatisera sin läsning. Det kan göra att man läser långsamt, eller att man förväxlar bokstäver när man läser. Ofta har man också svårt att förstå eller minnas det man läser, och att stava.

Alla med läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi. Ibland kan det i stället vara till exempel koncentrationssvårigheter, en språkstörning eller utebliven träning, som är orsaken. En läs- och skrivutredning kan klargöra vad som ligger bakom svårigheterna, och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Om du eller ditt barn har så stora läs- och skrivsvårigheter att det blir svårt att hantera skolarbete och vardag, kan remiss för läs-och skrivutredning skickas.

Remiss

Remiss för läs- och skrivutredning skickas tidigast på höstterminen i årskurs 3. Detta för att eleven ska ha fått tid att tillgodogöra sig läs- och skrivundervisningen. Det finns ingen övre åldersgräns för att göra en läs- och skrivutredning.

För skolelever ser vi gärna att remissen skickas från skolhälsovården. Även läkare, psykolog eller annan logoped kan skicka remiss.

För skolelever bör ett pedagogiskt underlag (länkat nedan) bifogas remissen. Underlaget bör fyllas i av elevens lärare. Om eleven även har modersmålsundervisning önskar vi att modersmålslärare fyller i det separata underlaget "Underlag modersmålslärare". Vi är tacksamma för så väl ifyllda underlag som möjligt, eftersom det är en viktig del av utredningen. Om frågeställningen gäller både dyslexi och dyskalkyli, räcker det med en remiss. Bifoga pedagogiskt underlag för läs- och skrivutredning samt dyskalkyliutredning.

Vuxna kan ta hjälp av sin vårdcentral för remiss. För vuxna behöver inget pedagogiskt underlag bifogas. Remissen bör innehålla:

  • Uppgift om patientens modersmål
  • Om patienten är född i annat land än Sverige: vistelsetid i Sverige
  • Skolbakgrund, inklusive undervisning i svenska
  • Information om eventuella andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Patientens målsättning med utredningen

Utredning

Utredningen genomförs av logoped under två halvdagar (ca 2-3 timmar per tillfälle) eller en heldag (ca 4-7 timmar). Då ingår pauser, och vid heldagsutredning även lunchrast. Ta gärna med mellanmål till besöken. Med din kallelse får du ett frågeformulär att fylla i och ta med till det första besöket.

Utredningen inleds med ett samtal där vi pratar om din eller ditt barns egen upplevelse av läs- och skrivsvårigheterna. Vi går också igenom frågeformuläret som du fått med kallelsen. Är du eller ditt barn under 18 år, medverkar vårdnadshavaren vid samtalet.

Vi gör sedan olika tester för att kartlägga läs- och skrivförmågan. Vi undersöker exempelvis läshastighet, läsförståelse, ordavkodning och stavning. Vi bedömer också minnesfunktion samt språklig förmåga, d v s hör- och språkförståelse och muntlig uttrycksförmåga.

Efter utredningen går vi igenom testresultat och åtgärdsförslag, oftast vid ett särskilt möte ett par veckor senare. För skolelever erbjuder vi elevens lärare att medverka vid återkopplingen. Det är värdefullt om läraren har möjlighet att medverka, eftersom de flesta av insatserna sker i skolan.

Utredningens resultat och rekommendationer sammanställs också i ett skriftligt utlåtande. Vid behov kan logopeden demonstrera exempel på läs- och skrivhjälpmedel. Många skolelever har tillgång till läs- och skrivhjälpmedel via sin skoldator. Men ibland finns behov av hjälpmedel till en privat dator. Logopeden kan då förskriva lämpligt hjälpmedel, efter en behovsbedömning och utprovning på logopedmottagningen.

Mer information om dyslexi och länkar till patientföreningar finns på 1177.se