Stamningsbehandling

På Specialistmottagning för stamning och skenande tal utformas all behandling utifrån de specifika behov som finns för varje enskild individ eller familj.

Barn i förskoleålder

För barn i förskoleåldern inleds all behandling med rådgivning då ett gynnsamt förhållningssätt kan vända en negativ stamningsutveckling. För en del barn räcker detta som insats. Där stamningsutvecklingen inte vänder enbart med hjälp av detta kan det bli aktuellt med ytterligare insatser, till exempel:

Palin PCI (Parent-Child Interaction)

Behandlingsmetoden är utarbetad på Michael Palin Centre for Stammering i London, främst för barn i förskoleåldern som stammar. Palin PCI grundar sig i vetskapen om att föräldrar aldrig orsakar ett barns stamning, men att de på ett positivt sätt kan påverka barnets tal för att minska stamningens påverkan på kommunikationen. Målet är att uppmärksamma det som föräldrarna redan gör – och därmed kan göra mer av – för att underlätta kommunikationen för barnet. I PCI-behandlingen utgår man ifrån inspelningar där barn och förälder leker tillsammans.

Palin PCI består av sex behandlingstillfällen, en gång per vecka, följt av sex veckors fortsatt egen hemträning.

Lidcombeprogrammet

Lidcombeprogrammet är en behandlingsmetod för barn i förskoleåldern som stammar. Metoden kommer ursprungligen från The University of Sydney, Australien, och har funnits sedan mitten av 1980-talet.

Lidcombeprogrammet har som mål att barnet skall uppnå stamningsfritt eller i stort sett stamningsfritt tal. Logopeden handleder föräldern i hur behandlingen ska utföras. Behandlingen är uppdelad i två steg. Under Steg 1 kommer behandlande förälder och barnet till logopedmottagningen en gång i veckan. Föräldern lär sig att ge verbal återkoppling för stamningsfritt tal på ett strukturerat och från början fastställt sätt. Under Steg 2 glesas behandlingen och besöken ut successivt tills förälder och logoped är överens om att behandlingen kan avslutas. Programmet i sin helhet tar cirka 18-24 månader att genomföra.

Barn i skolåldern

Att lära sig hantera stamning under skolåren kan innebära en hel del utmaningar både för barnet och för de närstående. Behandling för den här åldersgruppen fokuserar på:

  • Tal- och stamningstekniker som lär barnet hur stamningen kan påverkas och talet bli mjukare
  • Samtal om stamningen, hur stamningen påverkar barnets vardag, tankar och känslor
  • Stödsamtal med föräldrar
  • Kontakt med skola för handledning
  • Träffa barn i samma ålder som också stammar 

Specialistmottagning för stamning och skenande tal har av Region Stockholm i uppdrag att erbjuda Intensiv stamningsbehandling i grupp för skolbarn och deras föräldrar.

Ungdomar och vuxna

Logopeden gör tillsammans med personen som stammar en noggrann kartläggning av stamningen. Behandling för ungdomar och vuxna kan innehålla:

  • Tal- och stamningstekniker för att förändra stamningen, minska spänningen och göra talet mjukare
  • Samtal om stamning och stamningens påverkan på kommunikationen i vardagen och på livskvaliteten
  • Strategier för att hantera stamningen i olika situationer
  • Möjlighet att träffa andra som stammar
  • Hjälpmedelsutprovning

Specialistmottagning för stamning och skenande tal har av Region Stockholm i uppdrag att erbjuda Intensiv stamningsbehandling i grupp för vuxna.