Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Karriärvägar

På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig som sjuksköterska ett antal spännande utvecklingsvägar inom våra fyra spår. Alla roller har tydliga kompetenskrav så att förväntningarna är tydliga.

Vårdverksamhet

Kärnan i vår verksamhet är våra olika vårdspecialiteter. Här får du fördjupa dig inom en specialitet och anta utmaningar i olika roller och uppdrag. På Danderyds sjukhus har du möjlighet att arbeta inom flera specialistområden som t.ex. anestesi- och intensivvård, hjärtmedicin, akutsjukvård m.fl. Sjuksköterska på vårdavdelning eller mottagning, processjuksköterska är exempel på möjliga roller.

Möt våra medabetare på Akutsjukhuset.

Forskning och utbildning

På Danderyds sjukhus utbildar vi många studenter. Om du är intresserad av att utveckla andra så kan du arbeta inom ett antal pedagogiska roller. Du kan vara handledare, adjungerad klinisk adjunkt (AKA), forskningssjuksköterska m.m. Du kan också bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård genom forskning.

Organisations- och verksamhetsstöd

Inom detta karriärspår arbetar du med verksamhets- och utvecklingsstöd och ger strategiskt och operativt stöd till chefer och medarbetare med att utveckla sjukhusets verksamhet.
Nedan beskrivs några exempel på roller inom organisations- och verksamhetsutveckling:

I rollen som utbildningsledare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör utbildnings- och kompetensfrågor för medarbetare. Du koordinerar kompetensutvecklingsbehov samt planerar och följer upp utbildningsinsatser.

I rollen som kvalitetsutvecklare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med att sätta mål för kvalitetsarbetet, genomföra uppföljning och sammanställa kvalitetsbokslut

I rollen som patientsäkerhetscontroller stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med patientsäkerhet t.ex. att identifiera behov av och leda arbetet med risk- och händelseanalyser eller att medverka till att utarbeta och revidera riktlinjer gällande patientsäkerhet.

Ledarskap

Danderyds sjukhus ser utveckling av ledarskapet som en strategisk uppgift för sjukhuset. Det är av avgörande betydelse för vår förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta ledare och en förutsättning för att uppnå den effektivitet som krävs i en välfungerande sjukvårdsorganisation.

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på förtroende och respekt och kräver ett personligt, aktivt och synligt engagemang gentemot såväl medarbetare som sjukhusledning. Exempel på roller är teamledare, chefsjuksköterska, vårdchef och verksamhetschef.

Läs mer om ledarutveckling på DS