Läkaren Johanna Wallensten

Utmattningssyndrom och depression kan ge kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom

I en nyligen publicerad studie undersöktes sambandet mellan långvarig stress eller depression, och risken för att drabbas av lindrig kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom. Studieresultaten bygger på registerdata som visade att det fanns en tydlig koppling mellan långvarig stress och allvarlig kognitiv påverkan (i enlighet med tidigare studier).

– Intressant nog såg vi att individer som hade både långvarig stress (diagnostiserat utmattningssyndrom) och depression hade nästan dubbelt så hög risk att utveckla allvarlig kognitiv påverkan jämfört med de som endast hade depression eller utmattningssyndrom. Fynden kan tyda på att olika riskmekanismer kan vara involverade vid långvarig stress respektive depression, säger Johanna Wallensten, läkare, specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin.

Uppföljningsstudie om utmattningssyndrom och depression
För att ytterligare fördjupa förståelsen av utmattningssyndrom och depression, genomfördes ytterligare en studie där skillnaderna i samsjuklighet vid utmattningssyndrom och depression analyserades. Studien inkluderade alla individer i Region Stockholm i åldersgruppen 18–65 år som inte hade diagnostiserats med utmattningssyndrom eller depression år 2011.

Individer som diagnostiserats med utmattningssyndrom, depression eller båda diagnoserna jämfördes under 2012–2013 med gruppen som inte hade några av dessa diagnoser. Under perioden 2014–2022 studerades sambanden mellan grupperna och diagnoser av psykiska sjukdomar och postviral trötthet, där hänsyn togs till ålder och socioekonomiska faktorer.

– Våra resultat visar att patienter som tidigare diagnostiserats med utmattningssyndrom och depression är associerade med olika diagnosmönster vad gäller psykiatriska och postvirala sjukdomar. Vi såg att utmattningssyndrom visade starkare samband än depression med stressrelaterade diagnoser såsom; akut stressreaktion, reaktion på svår stress och post-covid-19 samt postviralt trötthetssyndrom, säger Johanna Wallensten.

Depression är associerat med andra diagnosmönster
De som tidigare diagnostiserats med depression hade ökad risk att senare diagnostiseras med bland annat psykotiska störningar inklusive schizofreni, bipolär sjukdom, ångestsyndrom inklusive posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, emotionellt instabil personlighetssyndrom, autism, ADHD/ADD samt avsiktlig självdestruktiv handling. Vissa av dessa diagnoser, inklusive ADHD, autism och posttraumatiskt stressyndrom var också relaterade till utmattningssyndrom, fast inte i lika hög grad.

– Resultaten tyder på att det kan finnas olika underliggande mekanismer för psykisk och postviral sårbarhet hos patienter med utmattningssyndrom jämfört med depression. Detta understryker behovet av ytterligare forskning för att belysa sambanden mellan stress, depression och kognitiv nedsättning. Målsättningen är att i förlängningen kunna identifiera potentiella preventiva åtgärder och interventioner för att minska risken för demenssjukdomar.


Johanna Wallensten, doktorand, specialist, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin; institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. 

Axel C Carlsson, docent i epidemiologi, Akademiskt primärvårdcentrum, Region Stockholm; avdelningen för allmänmedicin och primärvård, institutionen för neurobiologi, omvårdnadsvetenskap och samhälle; båda Karolinska institutet, Stockholm.


1. Wallensten, J. et al. Differences in psychiatric comorbidity patterns in patients diagnosed with chronic stress-induced exhaustion disorder and depression - A cohort study in the total population of Region Stockholm. J Affect Disord, doi:10.1016/j.jad.2024.01.273 (2024).

2. Wallensten, J. et al. Stress, depression, and risk of dementia - a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm. Alzheimers Res Ther 15, 161, doi:10.1186/s13195-023-01308-4 (2023).

 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb