Forskning & utbildning

Dagens forskning gör framtidens sjukvård. Största delen av den kliniska forskningen på Danderyds sjukhus AB bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS). 

Danderyds sjukhus AB ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Genom ett strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete får vi rätt kompetens på rätt plats, vilket är avgörande för att uppfylla verksamhetens uppdrag och mål.

Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter, tillhandahåller pedagogisk expertis och erbjuder möjligheter till utbildning och träning för patientsäker vård i moderna, ändamålsenliga utbildningslokaler och realistiska vårdmiljöer.

Forskning på Danderyds sjukhus

Det stora patientunderlaget och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning inom områden som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt.

Andra viktiga forskningsområden är förlossningsvård, gynekologi, ortopedi och njurmedicin samt omvårdnad, rehabilitering efter hjärnskador och behandling av stress- och utmattningssyndrom.

Forskningen bedrivs på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Institutionen har omkring 70 doktorander, varav 5–10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Varje år publiceras omkring 100 artiklar från institutionen i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

Utbildningsuppdrag avseende elever och studenter

Utbildningsuppdraget regleras i Utbildningsdirektiv från Region Stockholm samt det regionala ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning).

Vårt utbildningsåtagande

Utbildningsuppdraget regleras i Utbildningsdirektiv från Region Stockholm samt i det regionala ALF-avtalet tecknat mellan KI och SLL. Vi har ett stort utbildningsåtagande med många elever och studenter som årligen genomför klinisk praktik, verksamhetsintegrerat lärande, i någon form på Danderyds Sjukhus olika verksamhetsområden och enheter.

  • drygt 2 000 elever och studenter
  • studerande från drygt 100 olika lärosäten
  • från ett 30-tal olika utbildningsprogram
  • de flesta studenterna är läkar- och sjuksköterskesstudenter som studerar vid Karolinska Institutet och de fyra enskilda högskolorna.

DS Utbildningsråd

Sjukhusets utbildningsråd är ett beredande organ under sjukhusets FoUU-kommitté. Utbildningsrådet är partsammansatt med lika många ledamöter från DSAB och KI DS.

Syfte att bidra till utbildning med mycket hög kvalitet

Utbildningsrådets övergripande syfte är att bidra till att all utbildning på grund- och avancerad nivå på sjukhuset ska hålla mycket hög kvalitet. Läs mer om utbildningsrådets uppdrag här.

Ska fungera som stöd i utbildningsfrågor

Utbildningsrådet ska fungera som stöd i utbildningsfrågor till FoUU-grupperna vid respektive verksamhetsområde och ansvarar bland annat för att sammanställa sjukhusets årliga utbildningsbokslut.

Ordförande DS Utbildningsråd

Anna Kiessling
GUA
KI DS
anna.kiessling@ki.se

Per Wahlenius
Chef Clinicum
DSAB
per.wahlenius@sll.se

Utbildningscentrum Clinicum

Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning  och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö. Träning och utbildning sker i såväl seminarieform, klinisk färdighetsträning av olika sjukvårdstekniska moment som avancerad medicinsk simulering med fokus på interprofessionell kommunikation och teamträning.