Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info

Forskning & utbildning

Dagens forskning gör framtidens sjukvård. Största delen av den kliniska forskningen på Danderyds sjukhus AB bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS). 

Danderyds sjukhus AB ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Genom ett strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete får vi rätt kompetens på rätt plats, vilket är avgörande för att uppfylla verksamhetens uppdrag och mål.

Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter, tillhandahåller pedagogisk expertis och erbjuder möjligheter till utbildning och träning för patientsäker vård i moderna, ändamålsenliga utbildningslokaler och realistiska vårdmiljöer.

Forskning på Danderyds sjukhus

Det stora patientunderlaget och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning inom områden som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt.

Andra viktiga forskningsområden är förlossningsvård, gynekologi, ortopedi och njurmedicin samt omvårdnad, rehabilitering efter hjärnskador och behandling av stress- och utmattningssyndrom.

Forskningen bedrivs på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Institutionen har omkring 70 doktorander, varav 5–10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Varje år publiceras omkring 100 artiklar från institutionen i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

Utbildningscentrum Clinicum

Välkommen till Clinicum - Kompetensutveckling, utbildning och träning för patientsäker vård.

Vi arbetar med pedagogiska frågor gentemot sjukhusets verksamheter och i relation till lärosäten. Vårt uppdrag omfattar pedagogiskt stöd och ledning i utbildningsfrågor som är kopplade till klinisk kompetensutveckling för medarbetare. Uppdraget inkluderar även utveckling och stöd till akademiska lärandemiljöer för studenter och elever vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med.

 • Clinicum har pedagoger, utbildningsledare och instruktörer, utbildningssamordnare och administratörer med gedigen erfarenhet, reell och formell kompetens inom pedagogik, lärande och utbildning samt utbildningsadministration. Förutom den pedagogiska kompetensen har vi också gedigen kompetens inom ledarskap och organisation, kvalitetsutveckling, patientsäkerhetsarbete samt projektledning.

 • Vi har väl anpassade och moderna lokaler för både föreläsningar, grupparbeten, undervisning och klinisk träning samt examinationer. I våra lokaler kan både medarbetare och studerande träna allt från enkla medicinska procedurer till avancerad medicinsk simulering och teamträning.

 • Välkommen till Clinicum på Ryggradsvägen 21.

Studenter och elever

Sjukhuset erbjuder verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och klinisk praktik till studerande inom vårdtagarnära utbildningar vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med, vilket regleras i ett årligt utbildningsdirektiv. Vi har ett stort utbildningsåtagande med många elever och studenter som årligen genomför verksamhetsintegrerat lärande i någon form vid sjukhusets olika verksamhetsområden och enheter.

  • Vi tar emot drygt 2 000 elever och studenter årligen
  • Vi tar emot studerande från drygt 100 olika lärosäten
  • Vi har studerande från ett 30-tal olika utbildningsprogram
  • De flesta studenterna är läkar- och sjuksköterskestudenter som studerar vid Karolinska Institutet och de tre enskilda högskolorna i Stockholm
 • Kontakta praktiksamordnaren på ditt lärosäte som i sin tur kontaktar Clinicum – Utbildningscentrum för vidare handläggning av förfrågan om VIL-placering.

  Läs mer här: VIL studerande vårdtagarnära utbildningar- Region Stockholm

 • Med hänvisning till rådande läge samt att det är generellt besöksförbud erbjuds för närvarande inte PRAO-platser på sjukhuset. Beslutet gäller fram till och med sista december 2020.

 • If you study in a country other than Sweden but wish to perform part of your clinical practice at Danderyd University Hospital, your practice must be funded and be part of an exchange programme. For more information, please contact International Coordinator at Karolinska Institutet.

 • Läs mer om Läkarstuderande 

  Läs mer om verksamhetsintegrerat lärande

  Läs mer om Utomläns- och studerande på distans

  Läs mer om du är utbildad utomlands 

  Läs mer om PRAO

  Välkommen att kontakta oss angående VIL via e-post: vil.ds@sll.se eller PRAO via e-post: prao.ds@sll.se)

Kliniskt träningscentrum och simuleringsenheten

På Kliniskt träningscentrum (KTC) och simuleringsenheten har du som student eller medarbetare möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i praktiska färdigheter, medicinska procedurer, HLR och teamsamarbete i en trygg miljö. Våra metodrum och rum för fullskalesimuleringar är välutrustade med attrapper och olika typer av simulatorer i en verklighetstrogen miljö.

Simuleringsenhetens målsättning är att bidra till ökad patientsäkerhet genom att erbjuda övningar av medicinska scenarion i en trygg lärandemiljö med kompetent handledning och återkoppling. Vi tydliggör förutsättningar utifrån Crew Resource Management (CRM) konceptet där team och kommunikation är av stor betydelse.

 • Målsättningen är att deltagarna under och efter genomfört introduktionsprogram ska stärkas i sin roll som legitimerad sjuksköterska utifrån kärnkompetenserna med fokus på steg 1 i kompetensstegen för sjuksköterskor.

  Introduktionsprogrammet innehåller åtta dagar av föreläsningar, studiebesök, färdighetsträning, tid för reflektion och en halv dag med medicinsk simulering.

  Programmet ger möjlighet att träffa kollegor från hela Danderyds sjukhus, både föreläsare och övriga deltagare och är även öppet för sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet från akutsjukvård.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@sll.se.

 • I februari 2020 startar ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för sjuksköterskor med rotationstjänstgöring. Programmet vänder sig till nyexaminerade sjuksköterskor samt sjuksköterskor med max ett års erfarenhet. Målet med traineeprogrammet är att erbjudan möjligheter till professionell och personlig utveckling som sjuksköterska på Danderyds sjukhuset.

  Clinicum tillsammans med medarbetare på sjukhuset skapar förutsättningar för att ge en bred kompetens och praktisk erfarenhet av att arbeta inom olika specialiteter, samt goda kunskaper att initiera och delta i fortsatt utveckling av akutsjukvården.

  Traineeprogrammet är uppdelat på tre perioder under 19 månader med möjlighet till valfri fördjupning om ytterligare fyra månader. Programmet interageras med sjukhusets introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor och kompletteras av teoretisk fördjupning inom specifik omvårdnad.

  Perioderna är både kliniskt och teoretiskt inriktade; 15% av arbetstiden utgörs av kompetensutvecklingstid och 85% av klinisk tjänstgöring inom olika verksamheter på sjukhuset. Handledning och mentorskap erbjuds genomgående under hela programmet.

 • Målet med programmet är att säkerställa basal omvårdnad i akutsjukvård vilket motsvarar steg 1 och steg 2 i kompetensstegen för undersköterskor i kliniskt arbete av Region Stockholm. Programmet består av olika moduler och har ett pedagogiskt blandat upplägg med föreläsningar, färdighetsträning, studiebesök och scenarioövningar.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@sll.se.

 • Danderyds Sjukhus AB tillämpar kvalitetssäkrat kompetensbevis för undersköterskor. För vissa moment krävs komplettering av individuell delegering.

  Verksamhetschefen ansvarar för och beslutar om medicinska arbetsuppgifter får utföras av undersköterska inom eget verksamhetsområde.

  Kompetensbevisets upplägg består av både E-utbildning, praktisk undervisning samt examination. Undervisning och examination utförs av utbildningsledare på Clinicum.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@sll.se.

 • På Kliniskt träningscentrum och Simuleringsenheten är vi ombytta och följer basala hygienrutiner och klädregler.

  Välkommen att kontakta oss på ktc.ds@sll.se.

Hjärt-lungräddningscentrum

HLR-centrum på Danderyds sjukhus har ett sjukhusövergripande uppdrag från styrgruppen för hjärtstoppsprocessen. Vi strävar efter ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete inom HLR.

  • processledande HLR-koordinator
  • HLR-assistent
  • HLR-ansvarig läkare
  • HLR-ansvarig sjuksköterska
 • I enlighet med Svenska HLR-rådets nationella riktlinjer, hanteras frågor rörande hjärtstopp och akutlarm med fokus på förbättringsarbete inom områden:

  • Utbildning
  • Medicinteknisk utrustning
  • Larmorganisation
  • Uppföljning av kvalitetsdata på sjukhusövergripande nivå
  • utbildning för nyanställda
  • instruktörsutbildningar i S-HLR, vuxen och barn
  • utbildning till läkarstudenter och AT-läkare
  • ändamålsenliga lokaler och utrustning