Forskning & utbildning

Dagens forskning gör framtidens sjukvård. Största delen av den kliniska forskningen på Danderyds sjukhus AB bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS). 

Danderyds sjukhus AB ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Genom ett strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete får vi rätt kompetens på rätt plats, vilket är avgörande för att uppfylla verksamhetens uppdrag och mål.

Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter, tillhandahåller pedagogisk expertis och erbjuder möjligheter till utbildning och träning för patientsäker vård i moderna, ändamålsenliga utbildningslokaler och realistiska vårdmiljöer.

Forskning på Danderyds sjukhus

Det stora patientunderlaget och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning inom områden som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt.

Andra viktiga forskningsområden är förlossningsvård, gynekologi, ortopedi och njurmedicin samt omvårdnad, rehabilitering efter hjärnskador och behandling av stress- och utmattningssyndrom.

Forskningen bedrivs på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Institutionen har omkring 70 doktorander, varav 5–10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Varje år publiceras omkring 100 artiklar från institutionen i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

Utbildningscentrum Clinicum

Välkommen till Clinicum - Kompetensutveckling, utbildning och träning för patientsäker vård.

Vi arbetar med pedagogiska frågor gentemot sjukhusets verksamheter och i relation till lärosäten. Vårt uppdrag omfattar pedagogiskt stöd och ledning i utbildningsfrågor som är kopplade till klinisk kompetensutveckling för medarbetare. Uppdraget inkluderar även utveckling och stöd till akademiska lärandemiljöer för studenter och elever vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med.

 • Clinicum har pedagoger, utbildningsledare och instruktörer, utbildningssamordnare och administratörer med gedigen erfarenhet, reell och formell kompetens inom pedagogik, lärande och utbildning samt utbildningsadministration. Förutom den pedagogiska kompetensen har vi också gedigen kompetens inom ledarskap och organisation, kvalitetsutveckling, patientsäkerhetsarbete samt projektledning.

 • Vi har väl anpassade och moderna lokaler för både föreläsningar, grupparbeten, undervisning och klinisk träning samt examinationer. I våra lokaler kan både medarbetare och studerande träna allt från enkla medicinska procedurer till avancerad medicinsk simulering och teamträning.

 • Välkommen till Clinicum på Ryggradsvägen 21.

Allmän- och specialistläkartjänstgöring

Allmäntjänstgöring – AT

AT är grunden för allmän behörighet att utöva läkaryrket och krävs för att få legitimation som läkare. 

Danderyds sjukhus anställer AT-läkare i samråd med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). AT-tjänstgöringen omfattar 18 månader heltid fördelat på 9 månader på Danderyds sjukhus, varav hälften av tiden på kirurgi och hälften på medicin. I dessa 9 månader ingår även placeringar på ane/iva, akutmottagningen, ortopedi och hjärtkliniken. Efter detta följer ett psykiatriblock som omfattar 3 månader och placering i primärvården under 6 månader.

På respektive placering/block inom Medicin och Kirurgi finns även en AT-ansvarig. Allt som rör din kliniska placering såsom tex. placering, sjukanmälan, schema, jourer, ansökan om semester/ledighet etc ska ta upp med AT-ansvarig. Här finns informationsmaterial om hur det är att göra AT på Danderyds sjukhus.

Rekrytering

På Danderyds sjukhus sker rekrytering av AT-läkare två gånger per år med anställningsstart vid fyra olika tillfällen. Vid hösten rekrytering erbjuds möjlighet till startdatum första veckan i december eller mars och vid vårens rekrytering påbörjas anställningen första veckan i juni eller september.

Vi erbjuder totalt 60 AT-platser per år varav två forskar-AT samt en pedagogisk AT. Det innebär att vi erbjuder cirka 28 AT-platser per rekryteringstillfälle.

På Danderyds sjukhus rekryterar vi kompetensbaserat, diskrimineringsfritt och i enlighet med SYLF. Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Kommande rekryteringsperiod 7/2 – 21/2 2022

 Ansökningsformulär för tjänsterna hittar du här.

Utdrag ur belastningsregistret

Om du erbjuds AT-tjänst hos oss på Danderyds sjukhus kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras ut i samband med detta erbjudande.

Anställning

Under din AT-utbildning på Danderyds sjukhus kommer du att vara organisatoriskt anställd under HR-avdelningen. Vi hanterar allt som rör din anställning och administration samt HR-frågor. Vi har valt att organisera det så för att skapa en kontinuitet för dig då du byter mellan många olika placeringar under din AT. Du har därmed en AT-chef under hela din AT-utbildning och det är Anthony Jilert på HR-avdelningen. Vi tillämpar visstidsanställning 18 månader med alla personalförmåner. 

På respektive placering/block inom Medicin och Kirurgi finns även en AT-ansvarig. Allt som rör din kliniska placering såsom tex. placering, sjukanmälan, schema, jourer, ansökan om semester/ledighet etc ska tas upp med AT-ansvarig.

Lönesättning

Ingångslön för AT-läkare regleras efter regionens AT-läkartrappa enligt LOK 20, vilket ger ingångslön 33 800 kr/månad (tom 2022-04-01, därefter är ingångslönen 34 300 kr/mån).

Lönen höjs sedan enligt en tabell var 12:e anställningsmånad efter läkarexamen vilket innebär att uppflyttning sker efter 12, 24, 36 eller 48 månader. Individuell differentiering av lönen tillämpas ej. För inplacering i lönetariffen måste du kunna styrka den tid du har arbetat som vikarierande underläkare efter läkarexamen med tjänstgöringsintyg.

Specialisttjänstgöring – ST

På Danderyds sjukhus finns möjlighet att specialisera sig inom sjukhusets alla verksamheter. Samtliga ST-läkare på sjukhuset har ett individuellt utbildningsprogram, egen handledare och en anställning under hela utbildningsperioden på cirka fem år. 

Vi erbjuder också ett gemensamt utvecklingsprogram som omfattar femton dagars utbildning. Programmet revideras kontinuerligt utifrån målbeskrivningen för ST och ger möjlighet att uppfylla krav och målbeskrivningar inom t.ex. kommunikation, kvalitets- och förbättringsarbete samt ledarskap.

Kontakt

Upplysning kring ansökan om AT-tjänstgöring
Sofia Millstam – administratör
08-123 562 08
sofia.millstam@regionstockholm.se

Studierektor AT- och ST-utbildningen
Anthony Jilert, överläkare
08-123 559 00
anthony.jilert@regionstockholm.se

Studenter och elever

Sjukhuset erbjuder verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och klinisk praktik till studerande inom vårdtagarnära utbildningar vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med, vilket regleras i ett årligt utbildningsdirektiv. Vi har ett stort utbildningsåtagande med många elever och studenter som årligen genomför verksamhetsintegrerat lärande i någon form vid sjukhusets olika verksamhetsområden och enheter.

  • Vi tar emot drygt 2 000 elever och studenter årligen
  • Vi tar emot studerande från drygt 100 olika lärosäten
  • Vi har studerande från ett 30-tal olika utbildningsprogram
  • De flesta studenterna är läkar- och sjuksköterskestudenter som studerar vid Karolinska Institutet och de tre enskilda högskolorna i Stockholm
 • Kontakta praktiksamordnaren på ditt lärosäte som i sin tur kontaktar Clinicum – Utbildningscentrum för vidare handläggning av förfrågan om VIL-placering.

  Läs mer här: VIL studerande vårdtagarnära utbildningar- Region Stockholm

 • Med hänvisning till rådande läge samt att det är generellt besöksförbud erbjuds för närvarande inte PRAO-platser på sjukhuset. Beslutet gäller fram till och med sista december 2020.

 • If you study in a country other than Sweden but wish to perform part of your clinical practice at Danderyd University Hospital, your practice must be funded and be part of an exchange programme. For more information, please contact International Coordinator at Karolinska Institutet.

 • Läs mer om Läkarstuderande 

  Läs mer om verksamhetsintegrerat lärande

  Läs mer om Utomläns- och studerande på distans

  Läs mer om du är utbildad utomlands 

  Läs mer om PRAO

  Välkommen att kontakta oss angående VIL via e-post: vil.ds@sll.se eller PRAO via e-post: prao.ds@regionstockholm.se)

Kliniskt träningscentrum och simuleringsenheten

På Kliniskt träningscentrum (KTC) och simuleringsenheten har du som student eller medarbetare möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i praktiska färdigheter, medicinska procedurer, HLR och teamsamarbete i en trygg miljö. Våra metodrum och rum för fullskalesimuleringar är välutrustade med attrapper och olika typer av simulatorer i en verklighetstrogen miljö.

Simuleringsenhetens målsättning är att bidra till ökad patientsäkerhet genom att erbjuda övningar av medicinska scenarion i en trygg lärandemiljö med kompetent handledning och återkoppling. Vi tydliggör förutsättningar utifrån Crew Resource Management (CRM) konceptet där team och kommunikation är av stor betydelse.

 • Målsättningen är att deltagarna under och efter genomfört introduktionsprogram ska stärkas i sin roll som legitimerad sjuksköterska utifrån kärnkompetenserna med fokus på steg 1 i kompetensstegen för sjuksköterskor.

  Introduktionsprogrammet innehåller åtta dagar av föreläsningar, studiebesök, färdighetsträning, tid för reflektion och en halv dag med medicinsk simulering.

  Programmet ger möjlighet att träffa kollegor från hela Danderyds sjukhus, både föreläsare och övriga deltagare och är även öppet för sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet från akutsjukvård.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@regionstockholm.se.

 • Danderyds Sjukhus AB tillämpar kvalitetssäkrat kompetensbevis för undersköterskor. För vissa moment krävs komplettering av individuell delegering.

  Verksamhetschefen ansvarar för och beslutar om medicinska arbetsuppgifter får utföras av undersköterska inom eget verksamhetsområde.

  Kompetensbevisets upplägg består av både E-utbildning, praktisk undervisning samt examination. Undervisning och examination utförs av utbildningsledare på Clinicum.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@regionstockholm.se.

 • På Kliniskt träningscentrum och Simuleringsenheten är vi ombytta och följer basala hygienrutiner och klädregler.

  Kontakta oss på ktc.ds@regionstockholm.se.

Hjärt-lungräddningscentrum

HLR-centrum på Danderyds sjukhus har ett sjukhusövergripande uppdrag från styrgruppen för hjärtstoppsprocessen. Vi strävar efter ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete inom HLR.

  • processledande HLR-koordinator
  • HLR-assistent
  • HLR-ansvarig läkare
  • HLR-ansvarig sjuksköterska
 • I enlighet med Svenska HLR-rådets nationella riktlinjer, hanteras frågor rörande hjärtstopp och akutlarm med fokus på förbättringsarbete inom områden:

  • Utbildning
  • Medicinteknisk utrustning
  • Larmorganisation
  • Uppföljning av kvalitetsdata på sjukhusövergripande nivå
  • utbildning för nyanställda
  • instruktörsutbildningar i S-HLR, vuxen och barn
  • utbildning till läkarstudenter och AT-läkare
  • ändamålsenliga lokaler och utrustning
 • Kontakta oss på hlr.ds@regionstockhom.se

  Svenska HLR-rådet, hlr.nu