Tobias Nordström, läkare vid kirurg- och urologkliniken, Danderyds sjukhus

Forskar på alternativ till PSA-test

Tobias Nordström, kirurg- och urologkliniken, forskar på alternativ till PSA-testet för att hitta prostatacancer.

Tobias Nordströms arbete är en del i ett forskningsprogram lett av professor Henrik Grönberg med syfte att förbättra diagnostiken av prostatacancer. Tillsammans med ett nätverk av urologer i Stockholm genomförs nu studien STHLM3 som undersöker om ett nytt prov för prostatacancer kan upptäcka lika många män med cancer, men samtidigt bespara friska män onödig utredning.

– Vi har nu inkluderat 60 000 män och resultaten från studien kommer att presenteras under våren. Forskningsprojekten i min avhandling utgör några av pusselbitarna i STHLM3, berättar Tobias Nordström.

För- och nackdelar med screening

Sedan 90-talet har antalet män med prostatacancer ökat, delvis beroende på att PSA-test blivit allt vanligare.

– Sex av tio män över 50 år har tagit PSA-test men många gagnas inte av det, till exempel äldre män, för vilka riskerna med botande behandling ofta är större än vinsterna, säger Tobias Nordström.

Testet kan leda till minskad risk att dö av prostatacancer, å andra sidan har det begränsad precision och screening kan medföra att många diagnosticeras i onödan. En som kan botas kanske accepterar risken för biverkningar, men många äldre drabbade avlider snarare med sin tumör än av den.

– Följden av en "onödig" behandling kan bli att man får alla biverkningar utan att egentligen vinna något. Vi måste bli bättre på att hitta de som gagnas av diagnos och behandling, förklarar han.

Bättre testverktyg behövs

Som ett led i att hitta bättre diagnosverktyg har Tobias Nordström studerat genetiska variationers koppling till utvecklandet av prostatacancer samt hur väl två kombinationsprov med proteiner (så kallade kallikriner) kan förutspå prostatacancer.

– Vi såg att uppsättningen av genetiska variationerär associerat med risken att ha prostatacancer bland män med låga PSA-värden. Analys av genvariationen utgör en möjlighet att hitta män med hög risk för prostatacancer som vanligen inte utreds idag, säger han.

Så genomfördes studien

I jämförelsen av hur väl blodproven Prostate Health Index och Four-Kallikrein Panel presterade i en grupp som genomgått utredning med vävnadsprover av prostata, såg man att de var likvärdiga och identifierade prostatacancer bättre än en modell med de traditionellt använda markörerna PSA och ålder. Blodprov av denna typ kan bespara cirka tre av tio män vävnadsprovtagning, men till kostnaden av att missa ett av tio höggradiga cancerfall.

Man har också studerat om acetylsalicylsyra, statiner och metformin kan förebygga prostatacancer. En större prövning kring detta har övervägts men då forskningens reslutat visade att medicinerna troligen inte verkar förebyggande, finns inga planer på att gå vidare med någonstörre studie.

Tobias Nordström disputerade 2015 på avhandlingen Predicting Prostate Cancer – on the use of biomarkersin prostate cancer diagnostics.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb