Tomas Jernberg, överläkare, hjärtkliniken

Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt

En nyligen publicerad studie visar att det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man.

Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling. Studien är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och University of Leeds.

För kvinnor som fått en hjärtinfarkt är riskökningen att dö två gånger högre jämfört med män. Enligt forskarna kan den största orsaken vara ojämlik vård.

Professor Tomas Jernberg är ordförande för kvalitetsregistret Swedeheart och anställd på Danderyds sjukhus hjärtklinik som överläkare och kardiolog. Han initierade den här studien som genomfördes tillsammans med forskare från Universitet i Leeds, England.

– Vi har studerat 180 368 svenska män och kvinnor i kvalitetsregistret Swedeheart och resultaten är tydliga. Den ökade risken att dö inom ett år efter en allvarlig hjärtinfarkt är två gånger större hos kvinnor jämfört med män. Och även om det kan finnas andra förklaringar, tyder den här studien på att skillnaden kan bero på att kvinnor får mindre av evidensbaserad behandling. Och det gäller hela Sverige, säger Tomas Jernberg.

Risken ökade dubbelt så mycket

Det har länge rått oenighet huruvida kvinnor har en sämre prognos än män efter hjärtinfarkt. Flera tidigare studier har inte visat någon skillnad. Men i tidigare studier har man inte tagit hänsyn till att kvinnor i allmänhet lever längre än män. I den aktuella studien undersökte man hur mycket risken ökade hos kvinnor och män när de fick hjärtinfarkten, och kunde se att risken ökade dubbelt så mycket hos kvinnor.

Studien kunde också påvisa att behandlingen hos kvinnor och män skilde sig på flera punkter. Kvinnor fick mer sällan evidensbaserad behandling i form av tidigt kranskärlsingrepp, blodförtunnande, blodtryck- och blodfettsänkande behandling, något som verkade kunna förklara den ökade risken hos kvinnor.

– Vår studie kan inte svara på varför kvinnor får mindre av evidensbaserad behandling, säger Tomas Jernberg. En förklaring kan vara att kvinnors hjärtinfarkt ofta ser annorlunda ut, med färre eller inga förträngningar av kranskärlen. Hjärtinfarkt utan förträngningar på kranskärlen vet vi betydligt mindre om, och här måste mer forskning göras.

Studier med genusperspektiv

Danderyds sjukhus (KIDS) bedriver mycket patientnära forskning i samarbete med Karolinska Institutet inom de flesta av sjukhusets olika verksamhetsområden, inte minst inom hjärtsjukvården. En del av dessa projekt har ett genusperspektiv eftersom det behövs mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor, som är eftersatt jämfört med generell forskning på hjärt-kärlsjukdomar som tidigare oftast utgick från män.

Exempel på studier som är på gång utifrån detta perspektiv är Takotsubo, som kallas för "Brustet hjärta" och nästan bara drabbar kvinnor. Ett annat exempel är studier på vilka mekanismer som ligger bakom hjärtinfarkt hos kvinnor. Här finns information om pågående hjärt-kärlforskning på Danderyds sjukhus. 

Här finns generell information om KIDS – patientnära forskning på Danderyds sjukhus i samarbete med Karolinska Institutet

Korta fakta

  • Hjärtinfarkt är vanligare hos män jämfört med kvinnor. Fördelningen är, och har sedan många år tillbaka varit ungefär 70-30.
  • Kvinnor får hjärtinfarkt senare i livet än män, och har dessutom en högre samsjuklighet innan sin hjärtinfarkt jämfört med män.
  • Män insjuknar ca 10 år tidigare jämfört med kvinnor.
  • Kvinnor har oftare hjärtinfarkt utan kärlförträngningar jämfört med män.
  • Kvalitetsregistret Swedeheart har data som går 20-25 år tillbaka med många intressanta parametrar. Till exempel genus, ålder, bakgrundsfaktorer som rökning och tidigare sjuklighet, vårdinsatser, komplikationer, återfall, mortalitet, socioekonomiska faktorer etc. Registret har en avgörande betydelse för det kvalitetsförbättrande arbetet, men har också fått en allt viktigare roll för forskningen.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb