Snabbare återhämtning efter ablation

Ablationer är att föredra för patienter som drabbats levermetastaser i samband med kolorektalcancer.

Det visar Gabriella Dals examensarbete som är en del i en övergripande forskning på ablationer av tumörer.

Gabriella Dal, läkarstudent på termin 9, har i sitt examensarbete tittat på mortalitet hos kolorektalcancerpatienter som abladerats för levermetastaser. Hon har sedan jämfört patienter som abladerats med patienter som fått öppen kirurgi.

– Vi vet sedan tidigare att ablationerna, där vi tar bort metastaserna med mikrovågsteknik, medför väsentligt lägre risk för komplikationer och kortare vårdtid; 1–2 dagar i stället för sju, men vi har inte haft nationella siffror på överlevnad, säger Gabriella Dal.

En tredjedel får levermetastaser

Levermetastaser drabbar en tredjedel av alla patienter med kolorektal cancer och för de som inte klarar av traditionell kirurgi har nya metoder tagits fram – som ablationer. När Danderyds sjukhus började med datorassisterad leverkirurgi med ablationsteknik runt år 2010 var vi ganska ensamma om att tillämpa den nya tekniken.

Patienterna väljs ut löpande

Forskningen kring detta, under ledning av Jacob Freedman, kirurg och överläkare på kirurg- och urologkliniken, har under hela tiden pågått parallellt med det kliniska arbetet. Patienterna selekteras från den multidisciplinära terapikonferens som varje vecka går igenom alla aktuella leverkirurgifall i Stockholmsregionen.

– Det finns en stor mängd variabler som påverkar utfallet. I ett första skede fick vi fram resultatet att överlevnaden var sämre efter ablationer än efter resektion (öppen kirurgi), men när vi sållat bort variabler som till exempel storlek på tumör och i vilket stadie tumören var, så blir siffrorna annorlunda, säger Gabriella Dal.

Färre kompilikationer 

En viktig aspekt i detta arbete är ju att de patienter som behandlas med öppen kirurgi är från början friskare, vilket krävs eftersom det är ett påfrestande ingrepp. De patienter som väljs ut till att abladeras är från början sjukare vilket påverkar deras chans att överleva under kontrollperioden som är fem år efter operation.

– När vi tar hänsyn till de här variablerna så ser vi att överlevnaden hos abladerade patienter är likvärdig med de som fått öppen kirurgi. Men i kombination med det vi redan visste om återhämtning och efteroperativa komplikationer ser vi att ablationer är att föredra. Patienten kommer hem snabbare och är friskare efteråt.

I nästa steg i registerstudien ska Gabriella Dal titta ännu mer på de olika variablerna som kan spela in för mortalitet.

– Vi ska till en början lägga till en variabel som indikerar samsjuklighet och jämföra dem i samma system som vi redan använt för att se om siffrorna förändras.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb