Forskarna Johan Engdahl och Erik Näslund

Stort forskningsanslag till Erik Näslund och Johan Engdahl

Johan Engdahl och Erik Näslund, båda läkare på Danderyds sjukhus, har fått ett rekordstort anslag från Vetenskapsrådet december 2023.

Erik Näslund, professor överläkare på verksamhetsområde kirurgi och urologi, fick forskningsanslag på 18 722 000 kr från Vetenskapsrådet i december 2023. 

Hur kom det sig att du ansökte pengar för just det du vill forska på?
– Tillsammans med professor Tomas Jernberg, (verksamhetsområde kardiologi) så gjorde jag en studie för ett par år sedan. Genom att använda två kvalitetsregister (Swedeheart och SOReg) kunde vi visa att patienter med kraftig övervikt och som haft en hjärtinfarkt har en lägre dödlighet och risk för en ny hjärtinfarkt om de opereras för sin övervikt jämfört med att inte göra det. För att säkert visa att detta stämmer behöver man göra en så kallad randomiserad klinisk prövning där men lottar patienter med kraftig övervikt, som haft en hjärtinfarkt, till överviktskirurgi eller standardbehandling. Det är just en sådan studie som vi tilldelats pengar för att göra.

Vad hoppas du finna i din forskning?
– Att säkert kunna visa att patienter med svår övervikt med ordentlig hjärtsjukdom drar nytta av att opereras för sin övervikt. Detta är inte studerat och visat sedan tidigare.

Hur kommer din forskning patienterna till nytta?
–  Genom att säkrare kunna ge råd till patienter vilken behandling som är bäst.

Hur kommer din forskning vårdpersonal till nytta?
– Inte direkt annat än att det blir lättare att ha bra underlag för att ge patienter råd om bästa behandling.

När kommer det kunna implementeras i vården?
– Det har nyligen kommit behandlingsrekommendationer för behandling av övervikt. Dessa revideras fortlöpande och om studien ger positiva svar kan dessa ligga till grund för reviderade behandlingsrekommendationer.

Vad är roligast med forskning och/eller vad får dig motiverad att göra nya forskningsstudier?
– Att ta fram ny kunskap som kommer våra patienter tillgodo.

Johan Engdahl, docent överläkare på Danderyds sjukhus hjärtklinik, fick forskningsanslag på 12 295 000 kr från Vetenskapsrådet i december 2023. 

Hur kom det sig att du ansökte pengar för just det du vill forska på?
– Anslaget söktes för ett forskningsprojekt som pågått i nästan två år och planerats under längre tid än så. Projektet är ganska stort och omfattar många kliniker och sjukhus i Sverige och behöver därför motsvarande finansiering, vilket gör oss extra glada för anslagen. Projektet handlar om att undersöka om längre undersökningar av hjärtrytmen med EKG hos patienter som drabbats av stroke kan leda till bättre upptäckt av rytmrubbningen förmaksflimmer och därmed minskande risk för återinsjuknande i just stroke.

Vad hoppas du finna i din forskning?
– Vi hoppas kunna visa att längre EKG-undersökning leder till minskad risk för återinsjuknande i stroke då fler kan diagnosticeras och behandlas för förmaksflimmer. Förmaksflimmer hos dessa patienter går ofta utan symptom och riskerar att missas vid kortare EKG-utredningar.

Hur kommer din forskning patienterna till nytta?
– Förhoppningsvis genom att patienter som drabbas av stroke eller TIA får en lägre risk för återinsjuknande och lägre dödlighet. Nu finns det också en stor spridning över landet hur dessa utredning görs, vi hoppas våra resultat kan bidra till mer evidensbaserad och jämlik vård för denna svårt sjuka patientgrupp.

Hur kommer din forskning vårdpersonal till nytta?
– Kanske inte lika stor direkt nytta för vårdpersonalen, men om vår studie blir positiv så blir EKG-utredningar efter stroke mer effektiva och framför allt enhetliga. Troligen finns en vinst med att centralisera EKG-tolkning för denna typ av utredningar, det skulle kunna ge viss avlastning åt de avdelningar som själva tolkar EKG idag. 

När kommer det kunna implementeras i vården?
– Resultaten väntas 2027 eller 2028, så tidigast därefter.

Vad är roligast med forskning och/eller vad får dig motiverad att göra nya forskningsstudier?
–  I vårt arbete står vi inte sällan inför situationer/kunskapsluckor där det inte finns tillräckligt med evidens. Ibland utvecklas det en praxis i sjukvården som inte alltid är förankrad i bra evidens, och då är det väldigt stimulerande att försöka fylla den kunskapsluckan, även om det ibland kan vara en utmaning att ifrågasätta praxis. Forskning handlar också om samarbeten, vilket bidrar mycket till motivationen!

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb