Föreläsare om njursjukdomar Mats Samnegård, Martina Dovander, Sara Lind af Hagerby, Elisabeth Wolpert

Tidiga primärvårdsinsatser för njursjuka kan förebygga allvarlig njursvikt

En utbildningsdag om att förebygga försämrad njurfunktion och hjärt-kärlsjukdom för läkare och sjuksköterskor inom primärvården anordnades på Danderyds sjukhus. Tidiga insatser och ett närmare samarbete mellan primär- och specialistsjukvård kan bidra till att färre njurpatienter behöver dialys eller transplantation och att färre av dessa utvecklar hjärt-kärlsjukdom.

Nästan tio procent av befolkningen har kronisk njursjukdom i något stadium men väldigt få vet om eller har diagnostiserats för det. Endagsutbildningen på Danderyds sjukhus anordnades av Njurmedicinska enheterna på Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, Läkemedelskommitténs expertgrupp för njursjukdomar och Regionalt programområde njursjukdomar. Syftet var att ge läkare och sjuksköterskor i primärvården en fördjupad kunskap för att därigenom snabbare kunna ge rätt hjälp till njurpatienter.

 – Vi vet att många av patienterna kommer till oss i specialistvården relativt sent i sjukdomsförloppet och då är dialys eller transplantation i många fall de enda alternativen. Om patienterna diagnostiseras i ett tidigt skede och erbjuds preventiva insatser så kan de i framtiden slippa lidande och sjukhusbesök. Mediciner och livsstilsförändringar i rätt tid kan påtagligt förbättra utvecklingen framåt och sparade pengar kan användas på ett bättre sätt inom vården. Vi vet att diabetessjuksköterskor gör en enorm insats för alla diabetespatienter och vi tror att sjuksköterskor med njurkunskap inom primärvården på samma sätt skulle kunna bidra till att många patienter slipper svår njursjukdom, berättar Björn Samnegård, klinikchef för njurmedicinska kliniken Danderyds sjukhus.

Gemensam sak kan göra stor skillnad för patienten

Initiativtagaren till utbildningsdagen är Martina Dovander, njursviktssköterska och processledare för preventionsprocessen på DS njurklinik och Elisabeth Wolpert, medicine doktor och distriktsläkare.   
–  Om dagens kunskap kan spridas vidare inom primärvården kan diagnostisering ske tidigare och läkemedel som ges i förebyggande syfte kan bidra till att dialys, transplantation och hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Det finns en samsjuklighet när det gäller diabetes, högt blodtryck och njursjukdomar. Blodkärlen påverkas negativt vid dessa tre sjukdomar, vilket medför att man har större risk för att utveckla njur- och hjärtsjukdom. Här har vi sjuksköterskor inom primärvården och specialistvården en central roll att fylla, nämligen att utbilda patienterna i deras egenvård. Om vi kan stötta och motivera patienterna till att förbättra sitt blodtryck och sitt blodsocker innebär det stora vinster för deras hjärt- och njurhälsa, berättar Martina Dovander.

Under utbildningsdagen diskuterades olika behandlingsmetoder och tillägg som behövs för njursjuka inom primärvården. Hälsovinsterna för njursjuka är många.
– Jag tror att patienterna skulle tjäna mycket på om primärvårdens läkare och sjuksköterskor erbjuds mer fortbildning om prevention för njur- och hjärtsjukdom. Patienterna behöver undersökas vid läkar- och sjuksköterskebesök, få bättre information om sin diagnos och få den behandling som rekommenderas i våra riktlinjer. Det måste vara standard att på årlig basis göra kontroller av kroniska sjukdomar som vi vet ökar risken för njursvikt och hjärt-kärlsjukdom, berättar Elisabeth Wolpert.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb