Utvecklad cancerkirurgi minskar lidande och räddar liv

Sedan 2010 har snart 1 000 behandlingar utförts med sk ablationer, där cancertumörer och metastaser ”värms bort” med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor.

Många patienter blir friskförklarade och kan gå hem samma dag, eller dagen efter ingreppet.

När Danderyds sjukhus började med ablationer runt år 2010 var vi ganska ensamma om att tillämpa den här nya tekniken. Men idag finns ablationer som en effektiv metod mot cancer på flera håll, både i Sverige och i övriga världen.

- Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår på DS, där vi ganska snart kommer att se resultat, berättar överläkare Jacob Freedman som är en av initiativtagarna till att implementera och utveckla tekniken både på Danderyds sjukhus och i samarbete med andra sjukhus i Europa.

Kan ta emot fler patienter 2019

Idag jobbar ablationsteamet med sjukhusets gemensamma röntgenutrustning under vissa bestämda tider när dessa finns tillgängliga. I framtiden ska teamet samlas i egna lokaler med egen utrustning i ett "Ablationscentrum".

- Då får vi resurser för att kunna ta emot betydligt fler patienter, säger Jacob Freedman, som menar att behoven är större än vad som är möjligt att tillgodose idag.

Korta ledtider är väldigt viktigt för teamet – och patienten. Därför finns målet att abladera patienten inom 14 dagar från det att patienten bedömts lämplig för ablation av den multidisciplinära terapikonferensen. Men ofta går det ännu fortare.

- Det är viktigt att vi snabbt kan ta hand om de patienter som remitteras till oss, eftersom det handlar om en presumtivt dödlig sjukdom som påverkar patienten psykiskt, socialt och fysiskt, betonar Jacob Freedman.

Patientgrupper där ablationer tillämpas framgångsrikt

Primär levercancer
Patienter där ca 9 av 10 har diagnosen levercirros ("skrumplever") (cirrhos) som är en kronisk sjukdom som predisponerar för cancer.

Ca 400 patienter har abladerats och för dessa patienter har prognosen avsevärt förbättrats. Tumörer som är upp till 3 cm i diameter lämpar sig mycket bra för ablation som är den bästa metoden efter transplantation, som bara ett fåtal patienter kan kvala in för.

Metastaser från grovtarmen (coloncancer)
Patienter med en primärtumör i grovtarmen (som också måste åtgärdas, antingen genom s.k. öppen kirurgi, eller med titthålskirurgi) där metastaser har bildats i levern eller i lungorna. Många av dessa 300 abladerade patienter har blivit av med sina tumörer och fått gå hem dagen efter ingreppet. Ibland måste behandlingen upprepas.

- Tyvärr kan vi inte behandla patienter med ablation när metastaserna kommer från primärtumörer någon annanstans än från grovtarmen, säger Jacob Freedman. Men forskningen går snabbt framåt.

Levermetastaser
Patienter med neuroendokrina tumörer från tarmarna och/eller bukspottskörteln.
Denna cancerform har mycket låg risk för mortalitet. Hittills har ca 40 patienter abladerats.

– Dessa patienter behandlas framför allt för att lindra symtomen, säger Jacob Freedman.

Njurcancer
Patienter med primärtumörer i njurarna är lämpliga för ablation. Hittills har ca 100 patienter behandlats. Dessa patienter har mycket god prognos.

Lungcancer
Patienter med primärtumörer eller metastaser i lungorna kan framgångsrikt abladeras, trots att operation är förstahandsval och strålning andrahandsval, i nuläget. Ablationer har mindre komplikationer, kortare vårdtider och färre biverkningar än både operation och strålning. I andra delar av Europa abladeras lungcancerpatienter i mycket högre utsträckning än i Sverige.

Pancreascancer (bukspottkörtelcancer)
Ablation på den här patientgruppen har precis börjat, det har fram tills nu varit omöjligt. Andelen behandlade pancreaspatienter är liten i jämförelse med andra cancerformer.

- Prognosen för pancreascancer är dålig. Möjligen kan den förbättras med den här nya metoden, säger Jacob Freedman.

Korta fakta om ablation
Ablationer är när man via en nål bränner bort mindre tumörer och/eller metastaser med hjälp av avancerad röntgenteknik. Metoden medför bättre precision och mindre ingrepp (ibland via titthålskirurgi, ofta bara med en nål direkt genom huden).
Metoden möjliggör behandling av svåra fall där botande behandling tidigare inte varit möjlig. T ex för patienter med många metastaser eller många tidigare operationer.
I förhållande till öppen kirurgi (som ofta är förstahandsval) har ablation färre och mindre komplikationer och kortare vårdtider eftersom det handlar om dagkirurgi, ofta går patienten hem samma dag, eller dagen efter ingreppet.
I vissa patientgrupper kan man se en längre överlevnad jämfört med historiska kontroller.
Förutom på Danderyds sjukhus används den här tekniken i Sverige på samtliga universitetssjukhus, om än med något mindre avancerad teknik och i betydligt mindre omfattning. Danderyd utför mer än hälften av alla leverablationer i Sverige och hjälper regelmässigt övriga regioner med komplicerade fall.

1000 ablationer
Hittills har runt 1 000 ingrepp skett på Danderyds sjukhus med hjälp av den här nya tekniken uppdelat enligt nedan:

- 10% med titthålsoperation (laparaskopi)
- 30% med ultraljudsledning
- 60% med datortomografiledning

- 90% med mikrovågor
- 10% med irreversibel elektroporering

- 85% levercancer
- 10% njurcancer
- 5% lungcancer

Mindre komplikationer, kortare vårdtid

Vid "öppen kirurgi" är risken för komplikationer i samband med operation 20-30 procent. Mortaliteten är cirka 1 procent och vårdtiden 7-10 dagar.
Vid titthålskirurgi med ablationer är risken för komplikationer i samband med operation 10 procent och mortaliteten cirka 0-1 procent. Vårdtiden är 0-1 dagar.

Vart ska jag som patient eller anhörig vända mig med frågor?
Ablation är en metod som inte passar för alla cancerpatienter. En bedömning måste göras av en multidisciplinär terapikonferens som genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och består av specialistläkare och andra yrkeskategoriers specialister för just den cancerform det gäller.

Patientens läkare skriver i lämpliga fall ut en remiss för bedömning av det multidisciplinära teamet. Mer information finns att läsa på cancercentrum.se/samverkan/

Olika typer av ablation

Det finns olika typer av ablationsbehandling, framför allt radiofrekvens, mikrovåg och irreversibel elektroporation. Man använder både ultraljud och avancerad röntgenteknik på olika sätt.

Både radiofrekvensablation (RFA) och mikrovågsablation (MWA) är metoder som med hjälp av uppvärmning leder till cellulär död. Uppvärmningen sker via elektromagnetiska vågor inom olika spektrum.
Irreversibel elektroporation (IRE) verkar genom att skapa hål i cellerna via starka elektriska fält. Därmed rubbas cellernas jämviktstillstånd och de dör.
Det krävs en tillförlitlig matchning mellan patientens röntgenbilder innan operation och utseendet under operation. Under proceduren kan man på en skärm se hur antennen förhåller sig till röntgenbilderna i 3D. Olika röntgenmetoder som kan användas är ultraljud, datortomografi (DT) och magnetisk resonanstomografi/magnetkamera (MR).
Gabriella Dal, läkarstudent, har tittat närmare på mortalitet efter ablation.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb