Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Medarbetare_avd59

Fysioterapeuterna viktiga i covidvården

När covid-19 drabbade världen tvingades vården hitta nya arbetssätt och utbyta information för att på snabbast och bästa sätt hjälpa de drabbade. Inom fysioterapin stod det tidigt klart att denna profession behövdes även i covid-19-vården.

– I början av coronaepidemin fick några fysioterapeuter ställa om och arbeta som vårdbiträden och andra stod i beredskap för att göra det. Men när den kliniska kunskapen ökade blev det tydligt att fysioterapeuter behövdes i den egna professionen. Vi började febrilt söka kunskap. Riktlinjer för fysioterapeutiska interventioner för patienter med covid-19 skapades lokalt, med stöd både internationellt från fysioterapeutgruppen inom ERS (European Respiratory Society) och kontakter med kollegor på akutsjukhusen i Sverige. Vi började utbilda kollegor och vårdpersonal i bland annat positionering av patienter t.ex. bukläge, värdet av aktivitet och riktad eller anpassad andningsgymnastik och det skapades informationsmaterial till inneliggande patienter, berättar Ulrika Thunström, specialistsjukgymnast inom respiration vid Paramedicinska sektionen.

Omställning och nya samarbeten

Planerade patientbesök inom öppenvården ställdes in och resurser omfördelades och styrdes till de områden och avdelningar som mest behövde dem – i vissa fall en ökning med 300%. Bemanningen på helgen fördubblades för att patienterna skulle få så individanpassad och doserad vård som möjligt. Hjälpmedel och redskap lånades välvilligt mellan avdelningar och kliniker till där behovet var som störst och nya arbetssätt skapades.

Behovet av erfarenhetsutbyte inom professionen har under hela perioden varit stort och förutom täta möten och avstämningar i den egna arbetsgruppen fysioterapeuter så deltog flera varje vecka i digitala möten och kunskapsutbyten med kollegor nationellt. Detta var möjligt via den digitala plattform för information och kunskapsutbyte som skapades med hjälp av Karolinska Institutet. 

– Som fysioterapeut i akutsjukvård följer vi patienten genom hela vårdförloppet – från IVA till IMA till vårdavdelning, så även med covid-19-patienterna. Samarbetet med andra kollegor och professioner är nödvändigt och ovärderligt. I vanliga fall är vi i regel ensamma i vår profession på vårdavdelningarna, men under denna tid har vi ofta arbetat i par och vi upplever att teamarbetet med andra professioner har stärkts. Det har medfört ett mycket naturligt och självklart interprofessionellt kunskapsutbyte, något som vi verkligen uppskattar, säger Viktoria Burén, leg. fysioterapeut vid Paramedicinska sektionen.

Ökad kunskap ger trygghet

I de olika faserna av sjukdomsförloppet låg fokus på olika insatser. I det akuta skedet arbetade fysioterapeuterna med lägesändringar, viloställningar och rörelseuttag i leder. Så fort patienterna blev tillräckligt vakna och stabila i sitt tillstånd började man stimulera till ökad aktivitet och autonomi samt andningsvård för att underlätta och förebygga ytterligare lungproblem. Att få patienterna upp ur sängen till t.ex. sittande är en central åtgärd.

Många patienter orkade bara kortare sessioner av mobilisering och träning, därför behövde fysioterapeuterna återkomma till dem flera gånger om dagen då behovet av dosering var mycket viktigt.

– Hela denna process har bland annat lett till ökad kunskap om aktivitet och mobilisering på avdelningar för avancerad vård, vilket har medfört ett strukturerat teamarbete i syfte att främja tidig rehabilitering och förbättrad vård för svårt sjuka patienter. Vi fortsätter nu att följa utvecklingen och medverkar aktivt i det nationella nätverket. Vi känner oss trygga med att vi snabbt kan ställa om, söka kunskap från olika källor internt och externt och att vi kan arbeta i olika skeden i en pandemi, säger Viktoria.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb