Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Isadora Telford, specialistlogoped vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Personcentrerad munhälsovård

Specialistlogopeden Isadora Telford och Munvårdsgruppen vid Danderyds sjukhus arbetar för bättre munhälsa.

Isadora startade munvårdsprojektet för att uppmärksamma munhälsa och munvård för patienter med förvärvad hjärnskada utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. En mun som inte får adekvat munvård försämras fort och här är denna patientgrupp i riskzonen.

– Jag ställde mig frågan Hur kan vi gemensamt, som ett multiprofessionellt team, skapa en personcentrerad vård där munvård och munhälsan får ta plats i patienternas rehabilitering?”, berättar Isadora Telford, specialistlogoped vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken.

Initialt bildades en munvårdsgrupp med munvårdsombud bestående av sex drivna och engagerade undersköterskor på Hjärnskaderehabiliteringen, slutenvården Danderyds sjukhus. Munvårdsombuden fungerar som ambassadörer på avdelningen, sprider information och lyssnar in kollegornas åsikter, tar emot frågor och förbättringsförslag som munvårdsgruppen arbetar vidare med.

Alla professioner kan bidra

För att sprida kunskapen ytterligare har alla sjuksköterskor och undersköterskor fått utbildning av Isadora. För att inkludera alla professioner hölls även utbildning och workshop för samtliga professioner med fokus på samarbete kring dessa patienter. Alla professioner kan på olika sätt bidra till att förbättra en patients munhälsa. Munvårdsutbildningen har givit personalen ökad yrkesstolthet, fördjupad kunskap om vikten av god munhälsa.

– Vi arbetar numera systematiskt kring munhälsa och utför alltid en munstatusbedömning (ROAG), för att bedöma risk för nedsatt munhälsa, vid in- och utskrivning. Vid behov upprättas en aktivitetsplan av sjuksköterskan där nödvändiga åtgärder planeras. Vi kan då sätta in rätt åtgärd, i rätt tid för att förhindra allvarliga konsekvenser, säger Isadora Telford, specialistlogoped.

Redan vid inskrivning ställs anamnesfrågor, med hjälp av bildstöd om så behövs, om munhälsa för att skapa en dialog om ämnet. På avdelningen finns också lättlästa informationsbroschyrer.

– Vid behov låter vi munhälsan ta plats i den individuella rehabiliteringsplanen, som skapas tillsammans med patienten. För att ytterligare kunna anpassa munvården efter individen har vi köpt in fler munvårdsprodukter och skapat möjligheten till att ge våra patienter en personligt anpassad munvårdslåda, säger Isadora Telford.

I mars 2021 blev specialistlogopeden Isadora Telford och Munvårdsgruppen vid Danderyds sjukhus hedersomnämnd av Årets Brobyggare i Dagens Medicin. 
Juryns motivering löd: För ett strålande exempel på multiprofessionellt och systematiskt samarbete inom ett område som är så centralt för individen både gällande livskvalitet och hälsa, men som ofta försummas.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb