Fysioterapins områden

Flera av fysioterapeuterna är specialister inom till expempel hjärt- och kärlsjukdomar, respiration, smärta, ortopedi och reumatologi. Vi samarbetar i team med övrig personal för att ge dig bästa möjliga vård.

 • Som inneliggande patient kan du vid behov få träffa en fysioterapeut. Fokus på den fysioterapeutiska insatsen är att förebygga, undersöka och behandla eventuella funktionsnedsättningar vid akut sjukdom. Du återhämtar dig snabbare om du är så aktiv som möjligt under din sjukhusvistelse, och tex sitter uppe ofta och går i korridoren.

 • Intensivvårdsavdelning (IVA)

  På IVA arbetar fysioterapeuten med mål att förebygga och behandla eventuella komplikationer och funktionsnedsättningar som kan uppstå i samband med svår sjukdom. Tillsammans med annan vårdpersonal ligger fokus på andningsvård och att främja tidig mobilisering.

  PostIVA-mottagning

  På postIVA- mottagningen är fysioterapeutens roll att följa upp vanliga fysiska problem efter intensivvård. Efter samtal och ibland även fysiska tester kan vi vid behov erbjuda dig kontakt med hemrehab/primärvård samt skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR) i syfte att underlätta återhämtning och tillfrisknande.

  Nationellt respirationscentrum (NRC)

  När du är patient på NRC kan du vid behov få träffa en fysioterapeut. De fysioterapeutiska insatserna är inriktade på andningsrelaterade problem, förskrivning av andningshjälpmedel samt instruktioner kring handhavande av andningsstödjande apparatur.

  Vid behov kan fysioterapeuten på NRC förmedla kontakt med en kollega i primärvården alternativt på andra enheter som har möjlighet till längre och mer kontinuerlig behandling.

  Smärtcentrum-smärtmottagningen

  Smärtmottagningen tar emot dig med svåra smärttillstånd. Vid behov får du träffa fysioterapeut för fördjupad bedömning och smärtdiagnostik. Syftet är att kartlägga vilka typer av smärta du har och se vilka smärtbehandlingar som kan vara aktuella för dig. Fysioterapeutiska hanteringsstrategier och TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är metoder som kan erbjudas.

 • Som inneliggande patient på den endokrinologiska avdelningen kan du vid behov få träffa en fysioterapeut. Fysioterapeuten undersöker, förebygger och behandlar olika funktionsnedsättningar som kan uppstå i samband med akut sjukdom. Exempelvis kan du som patient behöva hjälp att komma igång och röra på dig på avdelningen, vilket är väldigt viktigt för ett snabbare tillfrisknande. Fysioterapeuten instruerar även i andningsträning, provar ut och förskriver hjälpmedel och utför bedömningar inför vårdplanering eller fortsatt rehabilitering.

 • Som inneliggande patient kan du vid behov få träffa en fysioterapeut. För en fysioterapeut på gastromedicinska avdelningen ligger fokus på att hjälpa patienter med rörelse- och andningssvårigheter. Den fysioterapeutiska insatsen består ofta av att undersöka, förebygga och behandla olika funktionsnedsättningar vid akut sjukdom. Inte sällan innebär detta förskrivning av olika sorters hjälpmedel. Fysioterapeuten kan även bistå vid planering inför utskrivning till hemmet eller inför fortsatt rehabilitering. Fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa och det gäller även vid sjukdom, men det gäller att hitta rätt nivå på aktiviteten. Fråga efter fysioterapeuten om du vill ha hjälp.

 • På hjärtavdelning kan du som inneliggande patient vid behov få träffa en fysioterapeut. Fokus på den fysioterapeutiska insatsen är att förebygga, undersöka och behandla eventuella funktionsnedsättningar samt ge information om fysisk aktivitet och träning efter din hjärthändelse.

  Du som haft en hjärtinfarkt, gjort en ballongvidgning av hjärtats kranskärl, genomgått en bypassoperation eller har hjärtsvikt kan i vissa fall erbjudas möjlighet till bedömning, råd om individuellt anpassad träning samt rehabilitering vid Fysioterapin. För detta krävs remiss från läkare. Därefter kallas du till ett individuellt besök hos fysioterapeut med bland annat bedömning av fysisk prestationsförmåga och en bedömning av vilken sorts träning som är bäst för dig och var (Danderyds sjukhus, i primärvården eller på egen hand efter träningsråd).

 • På infektionsavdelningen kan du som inneliggande patient vid behov få träffa en fysioterapeut. Du återhämtar dig snabbare om du är så aktiv som möjligt under din sjukhusvistelse och tex sitter uppe så ofta du kan eller är uppe och går.

  Fokus på den fysioterapeutiska insatsen är att förebygga, undersöka och behandla eventuella funktionsnedsättningar vid akut sjukdom. Vid behov sker utprovning av gånghjälpmedel.

 • På internmedicinska avdelningen kan du som inneliggande patient vid behov få träffa en fysioterapeut. Du återhämtar dig snabbare om du är så aktiv som möjligt under din sjukhusvistelse och tex sitter uppe ofta eller promenerar i rummet eller korridoren. Fokus på den fysioterapeutiska insatsen är att förebygga, undersöka och behandla eventuella funktionsnedsättningar vid akut sjukdom. Vid behov kan fysioterapeuten prova ut ett gånghjälpmedel till dig. Inför utskrivning är det vanligt med vårdplanering på avdelningen.

 • På avdelningen kan du som inneliggande patient vid behov få träffa en fysioterapeut. Fokus på den fysioterapeutiska insatsen är att förebygga, undersöka och behandla eventuella funktionsnedsättningar efter en operation eller vid akut sjukdom. Vid behov sker utprovning av gånghjälpmedel. Du återhämtar dig snabbare om du är så aktiv som möjligt under din sjukhusvistelse, tex sitter uppe så ofta du kan, äter dina måltider i matsalen samt är uppe och går i korridoren.

 • På Kvinnokliniken och BB Stockholm kan du få information av fysioterapeuten om bäckenbottenträning efter förlossningsskador samt information om fortsatt fysisk aktivitet efter akut kejsarsnitt och förlossningsskador. Fysioterapeuten är också delaktig i arbetet förebygga, undersöka och behandla olika funktionsnedsättningar efter akut kejsarsnitt samt att förebygga eventuella komplikationer vid akut sjukdom.

 • På den lungmedicinska avdelningen är fysioterapeutens roll att hjälpa dig att optimera din andningsfunktion genom olika åtgärder. Vid akut sjukdom eller akut försämring i ditt tillstånd kan utprovning av en ventilator (Non Invasiv Ventilator, NIV) bli aktuellt. Du återhämtar dig snabbare om du är så aktiv som möjligt under din sjukhusvistelse, tex sitter uppe så ofta du kan samt är uppe och går i korridoren. Fysioterapeuten kan även bistå vid planering inför utskrivning till hemmet eller inför fortsatt rehabilitering, samt bedömning och förskrivning av gång- och andningshjälpmedel.

 • På neurologavdelningen kan du som inneliggande patient få träffa fysioterapeut vid behov. Fokus på den fysioterapeutiska insatsen är bedömningar av din muskelfunktion, gång, balans och förflyttningsförmåga. Fysioterapeuten är med och bedömer behovet av rehabilitering tillsammans med dig och övriga teamet. Vi kan också hjälpa till med utprovning av gånghjälpmedel.

  På Neurologmottagningen kan du som patient träffa fysioterapeut för bedömning av  muskelfunktion, balans, gång och förflyttningsförmåga. Du kan även få rådgivning avseende fysisk träning. Vi kan förskriva FaR (fysisk aktivitet på recept) och/eller ett anpassat träningsprogram. Vid behov kan remiss skickas till fysioterapeut i primärvården. Vi kan också prova ut lämpligt gånghjälpmedel.  

  På Strokeenheten får de flesta patienter träffa fysioterapeut för bedömning av förflyttnings- och gångförmåga. Förmågan att följa instruktioner och medverka vid förflyttningar ger underlag för fortsatta rehabiliteringsinsatser.

  På vårdavdelningen KIAS (Kroniskt Invasivt Andningsstöd) kan du som inneliggande patient vid behov få träffa en fysioterapeut. Fysioterapeuten kan hjälpa dig träna för att bibehålla fysiska funktioner, öka din fysiska aktivitet samt prova ut hjälpmedel. Fysioterapeuten är ofta delaktig i arbetet kring social planering.

 • På Njurmedicinska avdelningen kan du vid behov få träffa en fysioterapeut. Den fysioterapeutiska insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet och funktion. Vid akut sjukdom eller akut försämring i ditt tillstånd kan du till exempel få hjälp med dina rörelse- och/eller andningssvårigheter. Fysioterapeuten kan även bistå vid planering inför utskrivning till hemmet alternativt bedömning inför fortsatt rehabilitering samt förskrivning av gånghjälpmedel.

 • Efter en akut ortopedisk skada eller en planerad operation är det viktigt att du kommer igång med din rehabilitering så snart som möjligt för att uppnå bästa resultat. På ortopedavdelning går vi igenom rehabilitering direkt efter skada eller operation, provar ut hjälpmedel och planerar för en fortsatt rehabilitering efter vårdtiden på sjukhuset. I öppenvårdsverksamheten erbjuder vi uppföljning och utökning av rehabilitering individuellt och i grupp för vissa patientgrupper.

 • Fysisk aktivitet och träning är viktigt för dig som har en reumatisk sjukdom. På reumatologens dagvårdsavdelning kan du som nyligen diagnostiserats med reumatisk sjukdom träffa en fysioterapeut för funktionsbedömning och rådgivande samtal kring fysisk aktivitet och träning. På dagvårdsavdelningen gör fysioterapeuten även olika funktionsbedömningar i samband med utredningar av reumatisk sjukdom.

  Inom öppenvårdsverksamheten kan du som fått remiss från Danderyds sjukhus reumatologläkare komma för bedömning, rådgivning och vid behov initiering av anpassad träning.