För dig som remittent

Resttillstånd efter polio

Polio är nästintill utrotat i världen. De skador polioviruset orsakat i den akuta fasen finns kvar hos vissa tidigare drabbade i form av så kallat resttillstånd efter polio. Bland svenskfödda är många av dessa personer äldre, men det finns en ökande grupp yngre personer från andra länder.

I den akuta sjukdomsfasen angriper polioviruset de motoriska nervcellerna i ryggmärgen, vilket ger varierande grad av pares. Många blir betydligt förbättrade eller återställda. Signifi­kant sub­klinisk denervation kan förekomma även i muskler som förefaller opåverkade.

Post poliosyndrom (PPS) är ett tillstånd som drabbar en del personer som tidigare haft polio. Vanliga symtom är tilltagande eller nytillkommen muskelsvaghet och/eller uttröttbarhet av musklerna. Andra symtom är generaliserad trötthet, muskelatrofi och muskel- eller ledsmärta. Mindre vanliga symtom kan vara nytillkomna svårigheter med att svälja eller andas. Känsel­nedsättning är inte typiskt för resttillstånd efter polio, inte heller trötthet som enda symtom eller akut insättande neurologiska symtom.

Uppdrag enligt NHV

Landets tre NHV-enheter ansvarar för utredning och diagnostik samt ställningsta­gande till be­handling, rehabilitering samt uppföljning avseende resttillstånd efter polio. Remiss till NHV-enhet kan gälla

  • Diagnosticering och bedömning av rehabiliteringsbehov avseende misstänkt/fastställt rest­tillstånd efter polio, dvs patient som inte tidigare utretts vid poliomottagning.
  • Rehabiliteringsbedömning avseende nytillkomna poliorelaterade besvär, diagnos finns men patienten har försämrats betydligt avseende symtom efter polio och det bedöms finnas behov av teambaserad specialistinsats.

Efter utredning vid NHV-enhet avslutas kontakten. Detaljerad skriftlig beskrivning av funk­tions- och aktivitetsförmåga med rekommendationer skickas till inremitterande. Behandlings­ansvar, eventuell sjukskrivning och intygsskrivning samt ansvar för fortsatt rehabilitering och uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV-enhet kvarstannar hos remittent.

Remittering till NHV-enhet för resttillstånd efter polio

Patienter som bor i region med NHV-enhet remitteras i första hand till denna.

Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittenten välja fritt, men vi rekommenderar remittenter att etablera kontakt med en av enheterna för fördjupat samarbete. Specialistvårdsremiss/betalningsförbindelse behöver inte bifogas för öppenvårdskontakt. Behandlingsansvar, eventuell sjukskrivning/intygsskrivning samt ansvar för fortsatt uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV-enhet kvarstannar hos remittent.

Innan remiss skickas ska ställning tas till huruvida symtom är typiska för resttillstånd efter polio och relevanta differentialdiagnoser ska vara uteslutna/bedömda som mindre sannolika. Exempel på differential­diagnoser är t ex nervrotskompression/diskbråck, polymyalgia reumatika/reumatiska sjukdomar, polyneuropati samt andra orsaker till andningspåverkan.

Bedöms det att det finnas behov av MR, röntgen m m, för differentialdiagnostiska överväg­anden, bör det ske innan remiss. Vid frågor är du välkommen att kontakta aktuell NHV-enhet, se respektive hemsida.

För att utesluta andra orsaker än polio, ska följande provtagning vara genomförd

SR, Hb, Kobalamin/folat, Ca, ASAT, ALAT, CK, TSH, fritt T4 samt D-vitamin.

Använd ”Remiss nationell högspecialiserad vård resttillstånd efter polio”. För erhållande av sådant remissunderlag vänligen kontakta oss på telefon 08-123 576 41. Det går bra att lämna ett meddelande med namn och telefonnummer och/eller e-postadress så återkommer vi.

  • Om anamnestext inte får plats på första sidan, komplettera med remisstext på andra sidan
  • Bifoga till remissen
    • läkemedelslista
    • resultat av tidigare utförda utredningar samt relevanta journalanteckningar
    • provresultat

Remiss skickas till

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm

Har du som remittent frågor är du välkommen att höra av dig på mottagningens rådgivningstelefon under telefontid alternativt lämna ett meddelande så ringer vi upp.