Så här jobbar vi

Fysiska och digitala vårdbesök

De flesta besöken sker på vår Rehabmottagningen. När det är aktuellt har vi möjlighet att göra hem- eller arbetsplatsbesök eller träffas hos andra vårdgivare (oftast hjälpmedelscentraler eller ortopedtekniska verkstäder).

Vi har även möjlighet att erbjuda digitala vårdkontakter via Region Stockholms app Alltid Öppet. Alltid öppet – vård på en tid och plats som passar dig, regionstockholm.se

Läkare

Läkaren undersöker patienten och initierar relevanta utredningar i syfte att säkerställa diagnosen. Se Läkarbesöket under Medicinsk utredning och diagnostisering.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan ansvarar för mottagningens telefonrådgivning och har tillsammans med läkare och sekreterare en samordnande funktion inför besök på mottagningen.  Kartlägger och ger råd om omvårdnad kopplat till det neuromuskulära tillståndet, t.ex. rörande svullnad, hud, sömn, andning m.m. samt livsstilsparametrar som alkohol, tobak och näringsintag.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten bedömer resurser och svårigheter i vardagliga aktiviteter. Under en rehabperiod ger arbetsterapeuten råd och stöd för att hitta alternativa sätt att utföra aktiviteter. Det kan vara råd om balans mellan vila och aktivitet, hur man kan göra på ett annorlunda sätt eller anpassa miljön samt prova ut, förskriva och träna in hjälpmedel för hemmet och/eller skolan/arbetsplatsen.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten bedömer muskelstyrka och rörlighet samt ger rekommendationer om fysisk aktivitet och träning. Under en rehabperiod kan du få stöd i att prova ut lämplig träning, i vissa fall i samverkan med primärvården. Fysioterapeuten ger råd om/provar ut och förskriver vissa förflyttningshjälpmedel samt skriver remiss för ortopedtekniska hjälpmedel i stabiliserande syfte.

Kurator

Kuratorn träffar de personer som bedöms ha behov av psykosocial kartläggning och kan under rehabiliteringen vid behov ge stöd till patient och/eller närstående. Kuratorn ger råd om samhällsinsatser och vägleder i kontakten med myndigheter. Kuratorn erbjuder visst samtalsstöd och samordnar, med övriga teamet, information till närstående och minderåriga barn.

Psykolog

Psykologen kopplas in om det finns behov av psykologisk bedömning och/eller stöd för att nå uppsatta mål i den individuella rehabiliteringsplanen.

När remissen är bedömd och godkänd skickas en kallelse med tid för ett läkarbesök. Om det finns behov av kompletterande information, förberedande undersökning eller annan samordning, kontaktas du av mottagningens sjuksköterska. 

Med kallelsen skickas frågeformulär och samtyckesblanketter för sammanhållen journalföring, SMS-påminnelser och deltagande i vårt kvalitetsregister. För att på bästa sätt kunna förbereda oss inför ditt besök, är det viktigt att du fyller i och returnerar dessa i bifogat svarskuvert. Ta med en uppdaterad läkemedelslista.

Skriv gärna ner och ta med frågor som du önskar ta upp. Fundera på om och i så fall vilka svårigheter du upplever i din vardag som du önskar stöd med.

Neurofysiologisk undersökning

Om du har resttillstånd efter polio och inte tidigare genomgått en komplett neurofysiologisk undersökning (EMG/ENeG), remitterar vi med ditt samtycke, för en ny eller kompletterande undersökning på Fysiologiska kliniken, Danderyds Sjukhus.

Undersökningen ger information om vilka delar av kroppen som är påverkad av polio samt i vilken omfattning. Med undersökningsresultaten kan rehabiliteringsteamet ge mer korrekt och individuellt anpassade rekommendationer.

Här kan du läsa mer om vad en neurofysiologisk undersökning är och hur den går till:

Läkarbesöket

Du träffar en läkare med rehabiliteringsmedicinsk inriktning, som undersöker dig och säkerställer diagnos. Vid besöket kan du få information om din diagnos, samt råd och rekommendationer.

Om det bedöms att du har behov av rehabilitering, blir du erbjuden att komma på en fördjupad teambedömning med en eller flera ur rehabiliteringsteamet.

Fördjupad bedömning

Utifrån behov och möjligheter att delta, erbjuds man att träffa rehabteamet för en fördjupad teambedömning. I samband med återkoppling efter denna, avgörs gemensamt om det är aktuellt med en rehabiliteringsperiod och vad den kan innehålla.

Om du väljer att gå vidare med erbjudna insatser, sammanfattas bedömningen tillsammans med mål och åtgärder i en individuell rehabiliteringsplan som blir vägledande för insatserna under rehabiliteringsperioden.

Bedöms du inte ha behov av eller inte har möjlighet att delta i fortsatt rehabilitering, avslutas dina insatser på mottagningen med skriftliga råd och rekommendationer.

Rehabiliteringsperiod

Under rehabiliteringsperioden arbetar du och teamet med individuellt anpassade åtgärder för att nå uppsatta mål. Det kan ta 1–5 månader, med olika frekvens på insatserna. 

Du får möjlighet att prova och utvärdera olika strategier som t.ex. anpassad träning, olika typer av hjälpmedel, förslag på anpassningar i miljön och energidosering samt information om och stöd att ansöka om olika typer av samhällsstöd som kan vara lämpliga. Mycket handlar om att få kunskap om varför dina besvär uppstår och hur man bäst kan förekomma eller kompensera för dem.

I slutet av rehabiliteringsperioden utvärderar vi tillsammans målen i din individuella rehabiliteringsplan samt och planerar för fortsatt stöd om det behövs. Det sker en återkoppling till primärvårdsläkare eller den läkare som remitterat till oss samt en överrapportering till primärvårdens rehabiliteringsaktörer. 

Efter rehabiliteringsperioden

Om du efter avslutad rehabiliteringsperiod försämras i din neuromuskulära sjukdom, är du välkommen att kontakta mottagningen med en ny remiss för konsultation och ställningstagande till ny bedömning och eventuell rehabiliteringsperiod.