Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 76 internmedicin

Avdelning 76 är en allmän internmedicinsk vårdavdelning.

Om avdelningen

Vi utreder och behandlar flera olika sjukdomar och symptom utifrån en helhetssyn och i samråd med dig och dina närstående.

Besök

Besökare får gärna ta med sig fotografier, tidningar, böcker, choklad, m.m. men av hänsyn till våra lungsjuka och allergiska patienter och personal är blommor inte tillåtna.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vad händer vid inskrivning på avdelningen?
De flesta av våra patienter kommer direkt från akuten, där en läkare gjort en medicinsk bedömning och beslutat om en initial plan för vårdtillfället. På avdelningen håller en sjuksköterska ett inskrivningssamtal, gärna tillsammans med närstående, där varje patients behov av omvårdnadsinsatser belyses. Det kan till exempel röra sig om nedsatt aptit, fallrisk eller behov av utökad eller nytt behov av hjälp i hemmet.

Avdelningens dagliga rutiner

05.00-06.00 Kontroll av blodtryck, syresättning m.m.
07.00-08.00 Blodprovstagning om nödvändigt
07.30-09.00 Frukost
07.30-08.30 Medicinutdelning
08.30-11.00 Daglig omvårdnad, om du behöver hjälp av oss
Rond med läkare, dock inte alltid under helgen
11.30-12.30 Lunch
13.30-14.30 Eftermiddagsfika
Kvällspersonalen går runt och hälsar
13.00-16.00 Tid för enskilt läkarsamtal om så önskas
16.30-17.30 Middag
19.00-20.00 Kvällsfika
20.00-21.00 Medicinutdelning

Hur kan patienter och närstående hålla kontakten?

Det är fritt fram att använda mobiltelefon på avdelningen, så länge medpatienter inte störs. Vi kan även tillfälligt låna ut en telefon.

Om patienten så önskar ringer vi gärna närstående och informerar om hur det går med utredningen och behandlingen. För att all viktig information ska gå fram önskar vi hålla kontakt med främst en närstående, en primärkontakt, som sedan får informera övriga.

Besökare är välkomna mellan kl. 15.00-19.00, helger från kl. 13.00-19.00.
Besökare får gärna ta med sig fotografier, tidningar, böcker, choklad, m.m. men av hänsyn till våra lungsjuka och allergiska patienter och personal är blommor inte tillåtna.

Hur sker utredning och behandling?

På ronden kommer läkare att informera om resultat från utredningar och tillsammans med patient och närstående planeras den fortsatta vården.

Ställ gärna alla möjliga frågor! Det är viktigt för oss att patient och närstående tar upp sådant som just ni är oroliga för! Det kan både vara frågor kring vården påsjukhuset eller vad som händer efteråt. Om ni skulle vilja prata med läkaren mer avskilt, eller om närstående vill bli uppringda, så ordnar vi det.

På kvällar och helger då ordinarie läkare inte alltid finns tillgänglig, svarar jourläkarna främst på akuta frågor. Sjuksköterskor och undersköterskor finns dock tillgängliga dygnet runt för att kunna hjälpa till utifrån era behov, frågor och funderingar.

Akut förvirring hos äldre på sjukhus

Akut förvirring är mycket vanligt bland inneliggande patienter över 70 år, 10-30% drabbas. Hälften är förvirrade redan på akutmottagningen och andra hälften utvecklar en under vårdtiden. En akut förvirrad patient har svårt att förstå att de är på sjukhus och kan antingen vara mer trötta eller uppvarvade. De kan också ha svårt för att känna igen närstående och kan ha svårt att minnas saker. Symptomen debuterar oftast relativt hastigt och kan variera i intensitet över dygnet.

Skulle en patient uppvisa något av ovanstående symptom är det viktigt att personalen meddelas så att riktade åtgärder kan sättas in för att undvika ytterligare försämring och fall. I de flesta fallen går akut förvirring över på ett par dagar men ibland kan det ta längre tid.

Om du inte är nöjd eller har förbättringsförslag

Vi vill och tror att vi alltid kan bli lite bättre och tar därför tacksamt emot dina synpunkter.

Vänd dig gärna i första hand till avdelningens personal eller chefsjuksköterska så försöker vi åtgärda problemet direkt. Vi har även en ris-och roslåda i vårt dagrum.

Du kan också vända dig till medicinklinikens chef eller sjukhusets patientvägledare som kan hjälpa till eller hänvisa dig vidare. Klicka på "kontakta oss" längst ned på denna sida för att komma vidare.

På ronden går det oftast att få en uppskattning av när utskrivning kan ske. 

På utskrivningsdagen har alla ett utskrivningssamtal med läkare och alla får även ett Utskrivningsmeddelande/Trygghetskvitto som sammanfattar sjukhusvistelsen, utredningsresultat, läkemedelsförändringar samt om uppföljning planeras och vart man kan vända sig med frågor.

En sköterska kommer att informera och förbereda eventuell hemtjänst eller särskilt boende. Till ett särskilt boende skickar vi även med en sammanfattning av vårdtillfället.

Om det visar sig att en patient behöver extra hjälp hemma, eller annat boende, kan vi ordna en vårdplanering, antingen här på avdelningen eller i hemmet, där patient, närstående och en biståndshandläggare från kommunen går igenom behovet av stöd.

Ibland kan det behövas lite extra tid för rehabilitering och vi kan då skicka en förfrågan om fortsatt vård på geriatriken.