Utveckling och lärande

Kompetenta och engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god vård. Vi har många möjligheter för dig som är intresserad av att hitta nya karriärvägar.

Danderyds sjukhus ska vara en aktivt lärande organisation. Utifrån verksamhetens behov satsar vi på delaktighet, arbetstillfredsställelse, kompetensutveckling och vidareutveckling för alla medarbetare. Clinicum är sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter.

Vill du byta inriktning, börja forska, bli specialist eller chef? Med rätt förutsättningar är möjligheterna för din personliga utveckling i det närmaste obegränsade. Välkommen att läsa mer om våra karriärvägar!

Din individuella utveckling

Vårdverksamhet

Kärnan i vår verksamhet är våra olika vårdspecialiteter. Här får du fördjupa dig inom en specialitet och anta utmaningar i olika roller och uppdrag. På Danderyds sjukhus har du möjlighet att arbeta inom flera specialistområden som t.ex. anestesi- och intensivvård, hjärtmedicin, akutsjukvård m.fl. Sjuksköterska på vårdavdelning eller mottagning, processjuksköterska är exempel på möjliga roller.

Forskning och utbildning

På Danderyds sjukhus utbildar vi många studenter. Om du är intresserad av att utveckla andra så kan du arbeta inom ett antal pedagogiska roller. Du kan vara handledare, adjungerad klinisk adjunkt (AKA), forskningssjuksköterska m.m. Du kan också bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård genom forskning.

Organisations- och verksamhetsstöd

Inom detta karriärspår arbetar du med verksamhets- och utvecklingsstöd och ger strategiskt och operativt stöd till chefer och medarbetare med att utveckla sjukhusets verksamhet. Nedan beskrivs några exempel på roller inom organisations- och verksamhetsutveckling:

 • I rollen som utbildningsledare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör utbildnings- och kompetensfrågor för medarbetare. Du koordinerar kompetensutvecklingsbehov samt planerar och följer upp utbildningsinsatser.
 • I rollen som kvalitetsutvecklare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med att sätta mål för kvalitetsarbetet, genomföra uppföljning och sammanställa kvalitetsbokslut
 • I rollen som patientsäkerhetscontroller stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med patientsäkerhet t.ex. att identifiera behov av och leda arbetet med risk- och händelseanalyser eller att medverka till att utarbeta och revidera riktlinjer gällande patientsäkerhet.

Ledarskap

Danderyds sjukhus ser utveckling av ledarskapet som en strategisk uppgift för sjukhuset. Det är av avgörande betydelse för vår förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta ledare och en förutsättning för att uppnå den effektivitet som krävs i en välfungerande sjukvårdsorganisation.

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på förtroende och respekt och kräver ett personligt, aktivt och synligt engagemang gentemot såväl medarbetare som sjukhusledning. Exempel på roller är teamledare, chefsjuksköterska, vårdchef och verksamhetschef. Läs mer om ledarutveckling på DS

Kompetensutveckling

Region Stockholm och Danderyds sjukhus AB arbetar enligt KOLL-modellen. Syftet är att på ett strukturerat och systematiskt sätt kartlägga kompetensen i landstinget och inom sjukhuset.

Med den bakgrunden kan Danderyds sjukhus erbjuda utvecklingsinsatser utifrån både verksamhetens och medarbetarens behov och ta tillvara medarbetarens kompetens på bästa sätt. Kompetensskattningen sker via IT-verktyget ProCompetence som nås via Heroma självservice. Hos oss har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan och kompetensstegar.

Kompetensstegar

Danderyds sjukhus har kompetensstegar som beskriver utvecklingsvägar genom olika roller/befattningar inom ett yrkesområde. Vi har kompetensstegar för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Här kan du läsa om tre sjuksköterskor och hur de utvecklats med hjälp av kompetensstegen.

Intern utbildning och utveckling

Danderyds Sjukhus AB har ett omfattande utbud av intern utbildning. En del utbildningar är grundläggande och omfattar alla våra medarbetare till exempel obligatoriska e-lärandeutbildningar och introduktionsprogram för nyanställda.

Andra utbildningar och utvecklingsinsatser är riktade mot specifika målgrupper. Exempel på detta är introduktionsprogram för nya sjuksköterskor och undersköterskor, kompetenskort för undersköterskor och utvecklingsprogram för ST-läkare. Vi erbjuder utbildning för arbetsledande sjuksköterskor.

Ledarutveckling

För att stödja ledarna i sitt uppdrag har Danderyds sjukhus ett ledarutvecklingsprogram som ska ge förutsättningar kunna utöva ett ledarskap som bidrar till ett gott verksamhetsresultat. Vi vill hjälpa våra nuvarande och framtida ledare att få ökad kunskap och förståelse, både för sig själva och för uppdraget.

Danderyds sjukhus har identifierat och fastställt sex strategiska områden som de interna ledarutbildningarna bygger på:

 • Vision, mål och strategi
 • Leda verksamhet
 • Leda verksamhetsutveckling
 • Leda sig själv och andra
 • Strategisk kommunikation
 • Hållbarhet

Inom varje huvudområde finns utbildnings- och utvecklingsinsatser anpassade för fyra olika nivåer:

 • Seniora ledare (verksamhetschefer, vårdchefer/sektionschefer) – chefer som leder andra chefer
 • Erfarna ledare (1:a linjens chefer) med mer än två års erfarenhet
 • Nya ledare (ledare med chefsuppdrag)


Chefer och ledare på Danderyds sjukhus får även stöd i sin personliga utveckling för uppdraget, till exempel genom handledning, enskilt eller i grupp.

Introduktionsprogram för sjuksköterskor

På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och som arbetar på sjukhuset att delta i ett introduktionsprogram under ditt första anställningsår. Du erbjuds åtta heldagsseminariumdagar och ett simuleringstillfälle.

Seminariedagarna innehåller föreläsningar, workshops, tid för diskussion och erfarenhetsutbyte, inläsning av sjukhusgemensamma riktlinjer och tid till e- utbildningar. Programansvarig är sjuksköterska och föreläsarna är kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare.

Några röster om introduktionsprogrammet

"Det är lärorikt och givande med en blandning av praktiska moment och intressanta föreläsare som själva arbetar kliniskt. Jag uppskattar också tiden som avsatts för att reflektera kring olika teman tillsammans med de andra i gruppen."

"Det är berikande att få ta del av varandras vardag, till exempel hur det är att jobba som ny sjuksköterska på akuten. Kursen ger oss många tillfällen att tipsa varandra."

"Som chefsjuksköterska känner jag mig trygg i att de stärks i sin yrkesroll och får bygga upp sitt självförtroende. I förlängningen bidrar ju introduktionsåret också till en väl fungerande verksamhet där vi alla arbetar i team."

Kontakt

Anna Runström Arvidsson, leg. sjuksköterska och utbildningsledare Clinicum
Tel: 08-123 570 68
anna.runstrom-arvidsson@regionstockholm.se