Forskning & utbildning

Dagens forskning gör framtidens sjukvård. Största delen av den kliniska forskningen på Danderyds sjukhus AB bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS). 

Danderyds sjukhus AB ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Genom ett strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete får vi rätt kompetens på rätt plats, vilket är avgörande för att uppfylla verksamhetens uppdrag och mål.

Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter, tillhandahåller pedagogisk expertis och erbjuder möjligheter till utbildning och träning för patientsäker vård i moderna, ändamålsenliga utbildningslokaler och realistiska vårdmiljöer.

Forskning på Danderyds sjukhus

Det stora patientunderlaget och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning inom områden som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt.

Andra viktiga forskningsområden är förlossningsvård, gynekologi, ortopedi och njurmedicin samt omvårdnad, rehabilitering efter hjärnskador och behandling av stress- och utmattningssyndrom.

Forskningen bedrivs på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Institutionen har omkring 70 doktorander, varav 5–10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Varje år publiceras omkring 100 artiklar från institutionen i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

2024 startar SCAPIS 2, en världsunik studie som genomförs i hela landet. I Stockholm undersöks omkring 2 500 deltagare på Danderyds sjukhus. Läs mer här.

Utbildningscentrum Clinicum

Välkommen till Clinicum - Kompetensutveckling, utbildning och träning för patientsäker vård.

Vi arbetar med pedagogiska frågor gentemot sjukhusets verksamheter och i relation till lärosäten. Vårt uppdrag omfattar pedagogiskt stöd och ledning i utbildningsfrågor som är kopplade till klinisk kompetensutveckling för medarbetare. Uppdraget inkluderar även utveckling och stöd till akademiska lärandemiljöer för studenter och elever vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med.

 • Clinicum har pedagoger, utbildningsledare och instruktörer, utbildningssamordnare och administratörer med gedigen erfarenhet, reell och formell kompetens inom pedagogik, lärande och utbildning samt utbildningsadministration. Förutom den pedagogiska kompetensen har vi också gedigen kompetens inom ledarskap och organisation, kvalitetsutveckling, patientsäkerhetsarbete samt projektledning.

 • Vi har väl anpassade och moderna lokaler för både föreläsningar, grupparbeten, undervisning och klinisk träning samt examinationer. I våra lokaler kan både medarbetare och studerande träna allt från enkla medicinska procedurer till avancerad medicinsk simulering och teamträning.

 • Välkommen till Clinicum på Ryggradsvägen 21.

Allmän- och specialistläkartjänstgöring

Allmäntjänstgöring, AT, är grunden för att få utöva läkaryrket och för att få din läkarlegitimation. Syftet med specialisttjänstgöring, ST, är att uppnå specialistkompetens inom ett visst område. På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig akutsjukhusets stora möjligheter och det mindre sjukhusets trivsamma atmosfär.

 • AT är grunden för allmän behörighet att utöva läkaryrket och krävs för att få legitimation som läkare. 

  Danderyds sjukhus anställer AT-läkare i samråd med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). AT-tjänstgöringen omfattar 18 månader heltid fördelat på 9 månader på Danderyds sjukhus, varav hälften av tiden på kirurgi och hälften på medicin. I dessa 9 månader ingår även placeringar på ane/iva, akutmottagningen, ortopedi och hjärtkliniken. Efter detta följer ett psykiatriblock som omfattar 3 månader och placering i primärvården under 6 månader.

  På respektive placering/block finns en AT-ansvarig. Allt som rör din kliniska placering såsom tex. placering, sjukanmälan, schema, jourer, ansökan om semester och ledighet ska tas upp med AT-ansvarig. Kontaktuppgifter till dessa finns i de klinikspecikfika flikarna nedan.

  Rekrytering

  På Danderyds sjukhus sker rekrytering av AT-läkare två gånger per år med anställningsstart vid fyra olika tillfällen. Vid hösten rekrytering erbjuds möjlighet till startdatum första veckan i december eller mars och vid vårens rekrytering påbörjas anställningen första veckan i juni eller september.

  Vi erbjuder totalt 60 AT-platser per år varav två forskar-AT samt en pedagogisk AT. Det innebär att vi erbjuder cirka 28 AT-platser per rekryteringstillfälle.

  På Danderyds sjukhus rekryterar vi kompetensbaserat, diskrimineringsfritt och i enlighet med SYLF. Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

  Utdrag ur belastningsregistret

  Om du erbjuds AT-tjänst hos oss på Danderyds sjukhus kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras ut i samband med detta erbjudande.

  Anställning

  Under din AT-utbildning på Danderyds sjukhus kommer du att vara organisatoriskt anställd under HR-avdelningen. Vi hanterar allt som rör din anställning och administration samt HR-frågor. Vi har valt att organisera det så för att skapa en kontinuitet för dig då du byter mellan många olika placeringar under din AT. Du har därmed en AT-chef under hela din AT-utbildning och det är Anthony Jilert på HR-avdelningen. Vi tillämpar visstidsanställning 18 månader med alla personalförmåner. 

  Lönesättning

  Ingångslön för AT-läkare regleras efter regionens AT-läkartrappa enligt LOK 20, vilket ger ingångslön 34 300 kr/månad.

  Lönen höjs sedan enligt en tabell var 12:e anställningsmånad efter läkarexamen vilket innebär att uppflyttning sker efter 12, 24, 36 eller 48 månader. Individuell differentiering av lönen tillämpas ej. För inplacering i lönetariffen måste du kunna styrka den tid du har arbetat som vikarierande underläkare efter läkarexamen med tjänstgöringsintyg.

 • På Danderyds sjukhus finns möjlighet att specialisera sig inom sjukhusets alla verksamheter. Samtliga ST-läkare på sjukhuset har ett individuellt utbildningsprogram, egen handledare och en anställning under hela utbildningsperioden på cirka fem år. 

  Vi erbjuder också ett gemensamt utvecklingsprogram som omfattar femton dagars utbildning. Programmet revideras kontinuerligt utifrån målbeskrivningen för ST och ger möjlighet att uppfylla krav och målbeskrivningar inom t.ex. kommunikation, kvalitets- och förbättringsarbete samt ledarskap.

 • Sofia Millstam – administratör, ansvarig för ansökan om AT-tjänstgöring
  Tel. 08-123 562 08 sofia.millstam@regionstockholm.se

  Sofia kan svara på frågor om:

  • Friskvård/friskvårdsbidrag
  • Sjukvårdskvitton
  • Terminalglasögon/arbetsanpassade glasögon
  • Personalbostäder
  • Namnbrickor och läkarskyltar
  • AT-boken

   

  Anthony Jilert, överläkare, studierektor AT- och ST-utbildningen
  Tel. 08-123 559 00 anthony.jilert@regionstockholm.se

  Anthony kan svara på frågor om:

  • AT-utbildningen
  • Forskning
  • Föreläsningar
  • Mobiltelefoner
  • Bollplankstider med AT-chef (ons fm)

   

  Ulrika Rosenberg  kan svara på frågor om lön, jourkompensation, semesterdagar, anställningsavtal och tjänstgöringsintyg. Tel. 08-123 576 86, DSpalon@regionstockholm.se

  Jenny Hellström Lindqvist kan svara på frågor om rekrytering.Tel. 08-123 599 57, jenny.hellstrom-lindqvist@regionstockholm.se


  Fredrika Sixten kan svara på frågor om anställningsavtal, rehabilitering och arbetsrättsliga frågor. Tel. 08-123 582 51, fredrika.sixten@regionstockholm.se

  Kontaktuppgifter till AT-ansvariga på respektive klinik finns i de klinikspecikfika flikarna nedan.

 • Vi erbjuder en välfungerande kirurg- och urologklinik med avancerad elektiv vård och ett högt akutinflöde. Du får en god insyn i de vanligaste och viktigaste kirurgiska och urologiska sjukdomarna. Du har en aktiv och viktig roll i rondarbetet och på akuten handlägger du patienter självständigt (med stödöd av ledningsläkare). Vi välkomnar dig alltid att delta på våra operationer!

  Introduktion på kirurgiblocket

  Du får en veckas introduktion inför avdelningsplaceringen och en vecka inför placeringen på akuten. I introduktionerna ingår genomgång av hur vi arbetar, schematekniska frågor, möte med farmaceut m.m. Du får träffa ansvariga för kirurgen, anestesin och ortopeden. Inför akutenplaceringen är det också en del praktiska moment där du t.ex. får träna ortopediskt status och lilla kirurgin. De tillfällen du inte har någon undervisning under introduktionsveckorna är du placerad på avdelning eller på akuten.

  Under din tid på kirurgiblocket har du placering på våra kirurgiska- och
  urologiska avdelningar; kirurgakuten, ortopeden och anestesin.

  På kirurgmottagningen och urologmottagningen sker inskrivningar inför
  operation och uppföljning efter. Här utreds olika kirurgiska eller urologiska tillstånd. Dessutom har vi endoskopicentrum som utför alla gastro- och koloskopier. Det är bemannat av kirurger, gastroenterologer och endoskopister (specialistutbildade sjuksköterskor).

  Utöver den elektiva vården har vi ett stort akut inflöde med patienter som drabbats av tex pancreatit, appendicit, ileus, hematuri, urosepsis, mindre trauman mm.

  Här finns tre kirurgiska avdelningar och en urologisk

  • Avd 61 är inriktad mot kolorektalkirurgi och omhändertar bl.a patienter
   med kolorektala cancrar, IBD (i samarbete med gastoentrologerna), fistlar m.m.
  • På avd 65 tas urologipatienterna om hand. Vanliga operatioer är TUR-B (p.g.a. blåscancer), njursten, prostatacancer och njurcancer.
  • Avd 63 och 64 är våra övre GI-avdelningar där elektiva patienter kan ha genomgått galloperation, bråckoperationer, obesitaskirurgi eller t.ex. leverablation av metastaser.

          

  Kontaktuppgifter under din AT inom kirurgblocket

  Magdalena Plecka Östlund, AT-ansvarig läkare. Tel. 08-123 587 65 
  e-post: magdalena.plecka-ostlund@regionstockholm.se
  Inger Heller, AT-administratör. Tel. 08-123 587 64
  e-post: inger.heller@regionstockholm.se

 • Ortopedverksamheten består av fyra slutenvårdsavdelningar en ortopedmottagning samt central- och dagoperation.

  Hos oss blir du en viktig medarbetare och snabbt en i gänget!

  Ortopedkliniken har en tydlig profil mot akuta ortopediska skador och åkommor men bedriver även planerad kirurgi i form av höft- och ledplastiker i höft, knä och axlar samt fot-, knä och handkirurgi. Vi har även ansvaret att bemanna ortopedsektionen på akutmottagningen där vi har ett stadigt inflöde av patienter dygnet runt och är således ett stort och viktigt uppdrag för oss.

  Introduktion på ortopedin

  Inför din placering hos kommer du få introduktion med praktisk genomgång av lokaler och arbetsrutiner. Därutöver ges en crash-course i diagnostik och utredning av akuta ortopediska åkommor. Du kommer även att få undervisning i gipsteknik. Hos oss finns det stora möjligheter att lära sig mycket om akutortopediska skador vilket du kommer att ha stor glädje av i din framtida karriär oavsett vilken specialitet du väljer. En dag är helt dedikerad till operation då du kommer att vara med och assistera på akutortopediska fall i våra nybyggda operationslokaler.

  Kontaktuppgifter under AT-tjänstgöring inom ortopedi

  Anna Josefsson, AT-ansvarig läkare. Tel. 08-123 558 85 anna.k.josefsson@regionstockholm.se

 • Anestesi- och intensivvårdskliniken bedriver verksamhet inom alla operationsenheter, på intensivvårdsavdelningen samt på Smärtcentrum och Nationellt Respirationscentrum (NRC), som är en mottagning men även har  konsulter för patienter med tracheostomi och/eller kronisk respiratorisk svikt.

  Introduktion på anestesi- och intensivvård

  Du går totalt 20 veckor på kirguiblocket varav 2 veckor på anestesikliniken, 7 veckor på ortopedkliniken och resten på kirurgkliniken.I dessa 20 veckor ingår 2 veckors auskultation på anestesikliniken. Dina två veckor hos oss inleds med en kort introduktion. Under den övergripande introveckan till din AT hålls även en föreläsning inom grundläggande anestesi. Din AT innehåller även ett antal föreläsningar inom andra relaterade ämnen som tex grundläggande intensivvård.

  Vi erbjuder dig en rolig och lärorik placering. Hos oss går du som AT-läkare totalt två veckor. En av veckorna är förlagd på centraloperation eller på kvinnoklinikens operation och du har då en handledare inom anestesi. Under den veckan är det fokus på grundläggande praktiska färdigheter inom luftväg, ventilation och cirkulation – saker du kommer att ha glädje av var du än väljer att jobba efter AT. Du får också möjlighet att träna lumbalpunktion. 

  Den andra veckan består till stor del av mer medföljande placering på IVA, där du deltar i ronden och i diskussioner kring etik och vårdnivå. En dag under IVA-veckan går du med på smärtcentrum och under ett kvällspass följer du med primärjouren på diverse uppdrag inom anestesi och akut omhändertagande.

  Kontaktuppgifter under din AT-tjänstgöring inom ane-iva

  Jennifer Lindgren, AT-ansvarig läkare. Tel. 08-123 588 98 jennifer.lindgren@regionstockholm.se

 • De invärtesmedicinska specialiteterna fördelas på fyra olika
  verksamhetsområden: Medicinsk specialistvård, Internmedicin och
  Infektion, Hjärtmedicin och fysiologi samt Neurologi. Vi vårdar, utreder och behandlar patienter med internmedicinska sjukdomar. Vi har även en mycket
  stor mottagningsverksamhet där vi får patienter från hela norra Stockholm.

  Din placering på medicinblocket pågår totalt 20 veckor varav av 7 på avdelning och 13 veckor på akutmottagning. I dessa 13 veckor ingår 5 veckor på hjärtkliniken.

  Introduktion på medicinblocket

  Efter din första introvecka som organiseras centralt väntar din första avdelningsvecka. På måndag morgon får du information och rundvandring innan du börjar ditt arbete på avdelningen. Alla avdelningar får information i förväg om att det är din första vecka. Under din första vecka har vi ett inledande individuellt samtal om dina önskemål och förväntningar inför medicinblocket samt gemensam fika med nya AT-läkare och alla handledare.

  Vi erbjuder dig en bred medicinplacering där du kommer komma i kontakt med de vanligaste internmedicinska diagnoserna och lära dig utreda, handlägga och behandla dessa. Under avdelningsveckorna arbetar du 8-16.30 utan helgpass. På akutmottagningen kommer du gå dagpass, kvällspass och nattpass och du blir på ett strukturerat sätt inskolad för att handlägga larm. Du har dygnet runt en ledningsläkare på plats på akutmottagningen för optimal handledning!

  Du som AT- läkare utgör en viktig del i vår verksamhet och vårt mål är att ge dig en grund att självständigt kunna handlägga de vanligaste internmedicinska och kardiologiska sjukdomarna. Utöver de kliniska handledarna på din placering får du även en namngiven handledare. Varje onsdag eftermiddag har du AT-undervisning mellan kl.13.30-16. Självklart är du även välkommen på klinikgemensam undervisning.

  Kontakt under din AT-tjänstgöring inom medicinblocket

  Sebastian Sinclair, AT-ansvarig läkare. Tel. 08-123 596 05 sebastian.sinclair@regionstockholm.se
  Karin Skullman Lagerholm, schemaläggare. Tel. 08-123 591 08 karin.skullman-lagerholm@regionstockholm.se
  Elin Rundqvist, administratör. Tel. 08-123 564 42 elin.rundqvist@regionstockholm.se

 • Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus är en av Sveriges största kardiologkliniker bestående av sektionerna ischemi, hjärtsvikt, arytmi och hjärtintensivvård (HIA). 

  Här finns tre dagvårdsvdelningar. Flimmer- och synkopecentrum som tar emot patienter med arytmier som kan frekvensregleras dagtid, akuta och elektiva elkonverteringar samt lättare fall av synkopeutredningar.  Hjärtsviktcentrum tar emot patienter med svikt som behandlas dagtid och utskrivs hem samma dag och de patienter som kräver att följas upp subakut. Bröstsmärtcentrum tar emot patienter med bröstsmärtor som inte bedöms har akut koronart syndrom. Dessa patienter utreds med EKO, StressEKO eller DT-kranskärl på dagtid och skrivs hem om de inte läggs in.

  Introduktion på hjärtkliniken

  Som AT-läkare är du placerad fem veckor på hjärtkliniken varav två veckor på akuthjärtmottagningen (en vecka dag och en vecka natt). Som AT-läkare ska du inte ta några hjärtlarm men självfallet kan du auskultera vid larmet. Målet är att du är placerad en vecka på ishemiavdelning (patienter med post-STEMI, NSTEMI och IAP), sviktavdelning (patienter med både akut och kronisk hjärtsvikt) samt arytmiavdelning (patienter med arytmi som behöver inneliggande frekvensreglering). Du kommer att ronda ett vårdlag i varje avdelning både med PAL och självständigt.

  Med högkvalitativ forskning är hjärtkliniken på Danderyds sjukhus med och leder utvecklingen av den svenska kardiologin. Som AT-läkare får du ta del av detta.

  Hjärtkliniken har en stor interventionssektor bestående av PCI med jourverksamhet (24 h/7 dagar), pacemaker, ICD, CRT samt även elektrofysiologi (ablation av förmaksflimmer, förmaksfladder och en del supraventikulära arytmier). Utöver fysiologkliniken har hjärtkliniken även tillgång till eget EKO-lab för icke-invasiva undersökningar såsom EKO och StressEKO. I möjligaste mån får alla AT-läkare auskultera på övriga enheter bla HIA, interventionslab samt EKOlab.

  Kontakt under din AT-tjänstgöring inom hjärtmedicin

  Sam Kafian, AT-ansvarig läkare. Tel. 08-123 564 74
  sam.kafian@regionstockholm.se

 • Akutmottagningen tar i snitt emot 250 patienter/dygn och är idag Sveriges fjärde största akutmottagning. Mottagningen är uppdelad sektionerna medicin och neurologi, hjärtmedicin, ortopedi samt kirurgi och urologi.

  På akuten finns det 1 läkare anställd, cirka 78 sjuksköterskor, cirka 76 undersköterskor och cirka 14 medicinska sekreterare. Sammanlagt arbetar 600–700 läkare från de olika specialiteterna på akuten varje år.

  Introduktion på akutmottagningen

  Du får sammanlagt två veckors introduktion inför din placering på akutmottagningen. Inför varje blocks akutplacering ligger en vecka introduktion med relevant information och kunskapsfördjupning t.ex. traumatologiföreläsning. Det ingår också praktiska moment så som simuleringar, LP, ortopedstatus eller lilla kirurgin varvat med introdagar på akutmottagningen.

  Vi erbjuder en väl fungerande akutmottagning där medicin/neurologi, hjärtakuten och larmrummen ligger i nybyggda, stora och ljusa lokaler. Arbetet på akutmottagningen är varierande och ingen dag är lik den andra. Alla sektioner har egna ledningsläkare (sen ST-läkare eller specialistläkare) dygnet runt vilket innebär att du får kontinuerlig och lättillgänglig handledning.

 • I psykiatriblocket samarbetar vi med Aleris Psykiatri.

  Aleris Psykiatri består av cirka 450 medarbetare. Våra allmänpsykiatriska mottagningar för patienter över 18 år finns i

  • Spånga
  • Kista
  • Danderyd
  • Täby
  • Vallentuna
  • Åkersberga
  • Lidingö.

  Vi har även två jourenheter; en på Danderyds sjukhus och en i Rinkeby. 

  På mottagningarna i Danderyd, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Lidingö och på Danderyds sjukhus har vi tillgång till våra egna heldygnsavdelningar på Danderyds sjukhus; avdelning 150 och avdelning 151.

  Vid behov av psykiatrisk heldygnsvård samarbetar våra mottagningar i Kista, Spånga och Rinkeby i första hand med Norra Stockholms psykiatri vid S:t Görans sjukhus. Utöver detta bedriver bolaget psykiatrisk konsultverksamhet. I uppdraget ingår även att utveckla befintliga verksamheter och etablera nya i hela landet. 

  Introduktion på psykiatriblocket 

  Första dagen håller AT-samordnaren en två timmar lång introduktion, därefter får du även information av enhetschef och kliniska handledare på den enheten där du är placerad. Du går även bredvid en erfaren jourläkare innan ditt första jourpass.

  Hos oss får du erfarenhet av arbete på både psykosenhet och allmänpsykiatrisk enhet, halva tiden på vardera enheten. Antingen är du placerad på slutenvården eller öppenvården. Du arbetar även på vår jourenhet 1–2 veckor och ingår i vår jourverksamhet. Under din tid här får du även möjlighet att delta på interna föreläsningar 1–2 gånger i veckan. En gång i månaden har du ett AT-möte med AT-samordnaren.

  Kontaktuppgifter under din AT-tjänstgöring inom psykiatri

  Hanna Tekan, AT-ansvarig läkare. Tel. 079-071 95 66 
  hanna.tekan@aleris.se
  Cecilia Minneryd, administratör PSNV. Tel. 08 123 387 52
  cecilia.minneryd@regionstockholm.se
  Charlotta Nerström Hall, administratör. Tel. 079-071 91 57
  charlotta.nerstrom.hall@aleris.se

 • Under AT inom allmänmedicin erbjuds du en namngiven handledare som du träffar 1h/vecka för planerad handledning under hela din placering. Utöver det finns möjlighet till öppendörr-konsultationer för det som inte kan vänta.
  Arbetstiden är 8–17. Deltid och anpassat schema diskuteras med verksamhetschefen. Du kommer inte att arbeta i primärvårdens jourverksamhet på kvällar och helger men du deltar i jourmottagningen som vårdcentralerna har på dagtid.

  Du kommer att bli placerad på en av våra ca 30 vårdcentraler i Danderyd, Täby, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna, Sollentuna, Sundbyberg eller Lidingö. Placeringen sker bland annat med hänsyn till din bostadsadress och vi fattar beslut kring detta ca tre månader före start. När placeringarna är gjorda är det svårt att göra ändringar då antal platser på vårdcentralerna är begränsade. Därför är det viktigt att du i mycket god tid anmäler ändringar av bostadsadress till HR-avdelningen på Danderyds sjukhus. Andra faktorer som påverkar placeringen är antalet AT-läkare i förhållande till tillgängliga handledare och rum på vårdcentralerna under den specifika perioden. Utöver AT-läkare har vårdcentralerna ST-läkare och studenter, vilket också kan påverka om en viss vårdcentral kan ta emot AT-läkare eller inte.

  Introduktion på primärvårdsblocket

  Placeringsmeddelande kommer ca 2,5 månader innan start. Då får du information om vårdcentralen och vad som gäller under placeringen. Informationen finns också på Lärtorget. Det finns ett program för fyra veckors introduktion av AT-läkare som alla vårdcentraler följer. Under introduktionen auskulterar du under en dag hos din handledare och även några timmar hos andra yrkesgrupper på vårdcentralen som diabetessköterskan, astma/KOLsköterskan, hemsjukvård mm.

  Kontaktuppgifter under AT-tjänstgöring inom primärvården

  Luisa Escuder Miquel, Studierektor primärvården. Tel. 070-736 26 62
  luisa.escuder-miquel@regionstockholm.se

Studenter och elever

Sjukhuset erbjuder verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och klinisk praktik till studerande inom vårdtagarnära utbildningar vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med, vilket regleras i ett årligt utbildningsdirektiv. Vi har ett stort utbildningsåtagande med många elever och studenter som årligen genomför verksamhetsintegrerat lärande i någon form vid sjukhusets olika verksamhetsområden och enheter.

Prao - praktisk arbeslivsorientering
För dig som söker en praoplats, regionstockholm.se

  • Vi tar emot drygt 2 000 elever och studenter årligen
  • Vi tar emot studerande från drygt 100 olika lärosäten
  • Vi har studerande från ett 30-tal olika utbildningsprogram
  • De flesta studenterna är läkar- och sjuksköterskestudenter som studerar vid Karolinska Institutet och de tre enskilda högskolorna i Stockholm
 • Kontakta praktiksamordnaren på ditt lärosäte som i sin tur kontaktar Clinicum – Utbildningscentrum för vidare handläggning av förfrågan om VIL-placering.

  Läs mer här: VIL studerande vårdtagarnära utbildningar- Region Stockholm

 • If you study in a country other than Sweden but wish to perform part of your clinical practice at Danderyd University Hospital, your practice must be funded and be part of an exchange programme. For more information, please contact International Coordinator at Karolinska Institutet.

 • Läs mer om Läkarstuderande 

  Läs mer om verksamhetsintegrerat lärande

  Läs mer om Utomläns- och studerande på distans

  Läs mer om du är utbildad utomlands 

  Läs mer om PRAO

  Välkommen att kontakta oss angående VIL via e-post: vil.ds@sll.se eller PRAO via e-post: prao.ds@regionstockholm.se)

Kliniskt träningscentrum och simuleringsenheten

På Kliniskt träningscentrum (KTC) och simuleringsenheten har du som student eller medarbetare möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i praktiska färdigheter, medicinska procedurer, HLR och teamsamarbete i en trygg miljö. Våra metodrum och rum för fullskalesimuleringar är välutrustade med attrapper och olika typer av simulatorer i en verklighetstrogen miljö.

Simuleringsenhetens målsättning är att bidra till ökad patientsäkerhet genom att erbjuda övningar av medicinska scenarion i en trygg lärandemiljö med kompetent handledning och återkoppling. Vi tydliggör förutsättningar utifrån Crew Resource Management (CRM) konceptet där team och kommunikation är av stor betydelse.

 • Målsättningen är att deltagarna under och efter genomfört introduktionsprogram ska stärkas i sin roll som legitimerad sjuksköterska utifrån kärnkompetenserna med fokus på steg 1 i kompetensstegen för sjuksköterskor.

  Introduktionsprogrammet innehåller åtta dagar av föreläsningar, studiebesök, färdighetsträning, tid för reflektion och en halv dag med medicinsk simulering.

  Programmet ger möjlighet att träffa kollegor från hela Danderyds sjukhus, både föreläsare och övriga deltagare och är även öppet för sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet från akutsjukvård.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@regionstockholm.se.

 • Danderyds Sjukhus AB tillämpar kvalitetssäkrat kompetensbevis för undersköterskor. För vissa moment krävs komplettering av individuell delegering.

  Verksamhetschefen ansvarar för och beslutar om medicinska arbetsuppgifter får utföras av undersköterska inom eget verksamhetsområde.

  Kompetensbevisets upplägg består av både E-utbildning, praktisk undervisning samt examination. Undervisning och examination utförs av utbildningsledare på Clinicum.

  Välkommen att kontakta oss på clinicum.ds@regionstockholm.se.

 • På Kliniskt träningscentrum och Simuleringsenheten är vi ombytta och följer basala hygienrutiner och klädregler.

  Kontakta oss på ktc.ds@regionstockholm.se.

Hjärt-lungräddningscentrum

HLR-centrum på Danderyds sjukhus har ett sjukhusövergripande uppdrag från styrgruppen för hjärtstoppsprocessen. Vi strävar efter ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete inom HLR.

  • processledande HLR-koordinator
  • HLR-assistent
  • HLR-ansvarig läkare
  • HLR-ansvarig sjuksköterska
 • I enlighet med Svenska HLR-rådets nationella riktlinjer, hanteras frågor rörande hjärtstopp och akutlarm med fokus på förbättringsarbete inom områden:

  • Utbildning
  • Medicinteknisk utrustning
  • Larmorganisation
  • Uppföljning av kvalitetsdata på sjukhusövergripande nivå
  • utbildning för nyanställda
  • instruktörsutbildningar i S-HLR, vuxen och barn
  • utbildning till läkarstudenter och AT-läkare
  • ändamålsenliga lokaler och utrustning
 • Kontakta oss på hlr.ds@regionstockhom.se

  Svenska HLR-rådet, hlr.nu

Utbildningsbokslut 2021

Under ytterligare ett år med stor påverkan från det rådande pandemiläget har Danderyds sjukhus med stora ansträngningar kunnat upprätthålla och utveckla utbildningsuppdraget. Antalet VFU-veckor är fler till antalet 2021 än 2020; sett ur ett kvantitativt perspektiv har sjukhuset således ingen ”utbildningsskuld” relaterat till pandemin avseende studerande att hantera. All VFU har inte kunnat genomföras utan anpassningar till rådande läge, men de har gjorts med så liten påverkan som möjligt utifrån ett kvalitetsperspektiv.

Utbildningsrådet på sjukhuset har arbetat strategiskt med att föra upp utbildningsuppdraget på sjukhusledningens agenda och i verksamhetsuppföljningar under året. Numera följs utbildningsuppdraget upp fyra gånger per år enligt ett årshjul i sjukhusledningen, vilket betyder att det sker en systematisk och kontinuerlig uppföljning i linje med sjukhusets kvalitetsledningssystem. Utbildningsuppdraget är tydliggjort i sjukhusets verksamhetsplan och styrkort, där indikatorer är målsatta inför 2022. Sjukhuset arbetar processinriktat och det finns en tydlig och dokumenterad process för utbildningsuppdraget, vilken är en av FoUU-processerna. Till huvudprocessen finns stödprocesser beskrivna som relaterar till såväl ALF-avtalen, USV-kriterier, Utbildningsdirektivet och ”Lärandemodellen”. Stödprocesserna utgörs av de resurser som verksamheterna i organisationen tillför utbildningsuppdraget och utfallet är bland annat det som redovisas i utbildningsbokslutet; ekonomi och kvalitet.

I samtliga verksamheter finns upparbetade och väl fungerade rutiner för mottagande och introduktion av studerande på VFU, vilket är en viktig del av lärandemiljön. Namngivna handledare och information om kontaktvägar bidrar ytterligare till de studerandes känsla av att bli väl mottagna vilket skapar förutsättningar för stabilitet och en känsla av trygghet i en annars osäker situation med pågående pandemi.

Studentsalskonceptet återfinns och har utvecklats inom flera verksamhetsområden. Det har bidragit till en fortsatt positiv utveckling av den akademiska lärandemiljön och givit ökade förutsättningar för studenternas behov av fysiskt utrymme och integrerat lärande i vårdverksamheternas kontext. Studentsalar erbjuder fortsatt mycket goda möjligheter till såväl peer-learning som interprofessionellt lärande där studenter på olika nivåer och från olika utbildningsprogram kan samverka och lära med, av och om varandra. Handledarna arbetar i hög utsträckning efter ”Lärandemodellen” och stärks i sin förståelse runt de studerandes lärandemål och bedömningsinstrument i verksamheten.

Implementering av ”lärandemodellens” perspektiv av interprofessionellt-, student- och personcentrerat lärande återfinns i många av organisationens studentverksamheter. Även utvecklingen av andra pedagogiska modeller som till exempel problembaserat lärande, case-metodik, peer-teaching, reflektionsseminarier i handledning och klinisk utbildning av studenterna har utvecklats vidare. Utveckling av lärandeaktiviteter kopplade till studenternas lärandemål, feedback, återkoppling och reflekterande praktik är också återkommande inslag i verksamheterna. Här har även anpassning gjorts för att optimera studerandeuppdraget med fler digitala lösningar för att möjliggöra både undervisning, reflektion, bedömningar och seminarier. Några verksamheter har även valt nya instrument för att förbättra den formativa bedömningen och den strukturerade återkopplingen, för att på så vis öka kvaliteten i utbildningen.

Sjukhuset har ett tydligt fokus på interprofessionellt lärande och handledning. Under året har interprofessionell handledning av studenter vid både KUA och KUM (”kärn-IPE”) upprätthållits; bägge enheterna behövs för att tillgodose läkarprogrammets behov av VFU-placeringar med interprofessionella lärandemål under termin sju. Vidare drivs ytterligare en interprofessionell studentenhet, ”Studentakuten” där sjuksköterske- och läkarstudenter handleds, detta är dock ingen kärn-IPE-verksamhet. 

Utbildningsuppdraget utvecklas i flera verksamheter genom arbete i utbildningsgrupper och pedagogiska råd, vilket ger möjligheter till både handledarstöd och ökad förståelse för utbildningsuppdraget. En annan viktig faktor som genomsyrar verksamheten är en ökad involvering av chefer i utbildningsuppdraget. Chefernas förståelse för utbildningsuppdraget är väsentligt för att utveckla stödet till de kliniska handledarna i att genomföra sina uppdrag och därmed bibehålla och utveckla ett gott utbildningsklimat – en annan aspekt av akademisk lärandemiljö.

Kliniskt träningscenter (KTC) och Simuleringsenheten har fortsatt gjort betydande investeringar i såväl utrustning som infrastruktur under året. Genom extra utbildningsanslag från regionen har undervisningsmaterial införskaffats för utbildning på både grund- och avancerad nivå vid olika utbildningsprogram. KTC har fått tillgång till ytterligare två utbildningsrum. Dessa rum används för HLR-utbildning vilket har frigjort metodrum för både självstyrd träning samt lärarledd undervisning och färdighetsträning för studerande. Likaså har tillgängligheten till KTC för självstyrd träning förbättrats då det finns drop-in rum öppna dagtid samt genom riktade insatser med kvällsöppet i anslutning till examinationer i såväl läkar- som sjuksköterskeprogrammen.

För första gången har interprofessionella studentsimuleringar genomförts inom ramen för ordinarie kurser vid sjuksköterskeprogrammet termin 6 och läkarprogrammet termin10 i ett samarbete mellan KTC/Simuleringsenheten, KI och Sophiahemmet Högskola.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även 2021 har präglats av anpassning, en stor vilja och stort engagemang i organisationen för att de studerande skulle kunna genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning och uppnå sina lärandemål. Detta trots de utmaningar och konsekvenser pandemin har medfört, vilka har försvårat utbildningsuppdraget.

Verksamhetens planering inför fortsatt utbildningsuppdrag under 2022

Under året kommer Utbildningsrådet att genomföra en behovsinventering av undervisningslokaler och ändamålsenligt IT-stöd, bland annat för klinisk träning och simuleringsverksamhet (KTC) samt större utbildningslokaler som är anpassade storleks-, IT- och akustikmässigt till förändrade pedagogiska metoder, främst inom det nya sexåriga läkarprogrammet. Detta för att säkra kommande resursbehov genom strategiska investeringar på sjukhuset.

För att fortsatt kunna utveckla de akademiska lärandemiljöerna kommer workshops med linjechefer och pedagogiska funktioner i verksamheterna att genomföras av Utbildningsrådet. Utbildningsrådet kommer också under året att initiera tätare samverkan med FoUU-grupperna vid respektive USV-enhet för att bidra till och stödja kvalitetsutveckling av det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) på sjukhuset.

Med den situation som har rått och fortfarande råder, med pandemins stora effekter på vårdverksamheterna blir det en utmaning att i vårdverksamheterna samtidigt upprätthålla utbildningsuppdraget och fokusera på framåtsiktande utvecklingsarbete.

Att vidmakthålla och förvalta utbildningsuppdraget i enlighet USV-kriterier, Utbildningsdirektivet och Lärandemodellen är första prioritet i det kortsiktiga perspektivet.

Förutom att upprätthålla interprofessionell handledning av flera studerandekategorier vid KUA och KUM, där läkarstudenternas behov av VFU-platser särskilt behöver beaktas, så finns det finns en ambition och inriktning att öka det interprofessionella inslaget ytterligare. Avsikten är att det ska genomföras inom de akademiska lärandemiljöerna i form av studentsalar, studentenheter och studentteam som bedrivs på sjukhuset. Utvecklingsarbetet behöver planeras i samverkan med lärosätena, för att skapa förutsättningar för ett mer flexibelt handledarskap som bygger på god kunskap och kännedom om de olika studerandekategoriernas lärandemål samt breddat stöd till de kliniska handledarna.

Ett exempel på utvecklingsområde som initieras är ansvar för fasta utbildningsuppdrag för kliniska handledare för att säkerhetsställa läkarstudenternas kontinuitet och kvalitet för de utbildningsaktiviteter som återkommer terminsvis.

Flera verksamheter genomför verksamhetsnära utvärderingar av utbildningsuppdraget och handledarinsatserna i olika former, detta för att kunna fortsätta utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och för att genom återkoppling kunna stödja och uppmuntra handledarna. I led med detta prioriteras så långt möjligt kompetensutveckling och pedagogisk fortbildning. Även reflektionsseminarier och falldiskussioner med pedagogisk problemformulering används för utveckling av handledarskapet.

Fortsatt behov av anpassningar i utbildningsuppdraget utifrån pandemi, förändringar i vårdverksamheternas uppdrag och skiftande förutsättningar för handledning av studerande kan anas på horisonten. Fokus under det kommande år kommer därför vara att stötta de kliniska handledarna i att möjliggöra för både elever och studerande att kunna genomföra sitt verksamhetsintegrerade lärande med hög kvalitet och därmed uppnå sina lärandemål.

Handledarkompetens

Det har inte gått att få ut kvalitetssäkrade data avseende handledarkompetens och genomförda pedagogiska kurser/utbildningar på sjukhusövergripande nivå på grund av byte av IT-plattform för kompetensregistrering i november förra året. Uppskattningsvis ligger andelen medarbetare med någon form av handledarutbildning och/eller pedagogisk utbildning totalt sett i nivå med föregående år.  

Sammanställt av Per Wahlenius, Chef Clinicum* och Helena Lindén, Studierektor kliniska vårdutbildningar.

*Clinicum: Utbildningscentrum för medarbetare och studerande