Träningslägenheten @home ger övning i vardagslivet

I träningslägenheten @home får patienter med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvade hjärnskador prova på vardagslivet själv utan stöd/hjälp från avdelningens personal. Meningen med @home är att patienten ska lära sig mer om sina egna resurser och svårigheter i vardagen och att kartlägga vilket stöd patienten behöver efter utskrivning. I @home finns också roboten Giraffen (kan för närvarande inte användas), som innebär att patienten kan få guidning och tillsyn på distans.

I träningslägenheten @home gör arbetsterapeuten en boendebedömning där patientens aktivitetsförmåga kartläggs under flera dygn. I träningslägenheten finns inbyggda sensorer med påminnelsefunktion som registrerar vad patienten gör och som kan larma ifall patienten till exempel glömt att stänga av spisen. Arbetsterapeuten kan då följa vad patienten gör och inte gör i lägenheten för att få en bild av patientens självständighetsnivå samt resurser och svårigheter.

Filmen som berättar om träningslägenheten @home är 3:24 minuter.

Några viktiga områden som är svåra att bedöma på avdelningen men som kan ses under en boendebedömning är

  • patientens uthållighet över tid när kraven ökar och hur eventuell trötthet då påverkar kognitionen
  • att fungera insiktshöjande då patienten får en tydligare bild av sina resurser och svårigheter
  • att stärka patienten inför utskrivning och öka självsäkerheten  
  • att få en bild av patientens aktivitet över dygnet och om det behövs insatser för att stärka dygnsrytmen.

Dessutom ger boendebedömningen möjlighet att tydliggöra behov av att träna in nya strategier eller hjälpmedel alternativt om det behövs fortsatt träning av redan etablerade strategier/hjälpmedel.

Boendebedömningen tillför även värdefull information till den bedömning som görs kontinuerligt av teamet gällande säkerhetsrisker, till exempel om behov av spisvakt/timer finns. Bedömningen kan även vara en värdefull del av underlaget för att utreda om, och i så fall vilka, behov som finns av stödinsatser i hemmet.

Remiss

I dagsläget remitteras patienterna till @home från hjärnskaderehab slutenvårdsavdelning 80/84. Arbete pågår för att kunna erbjuda boendebedömning även till klinikens dagvårdsenheter.

Lokalisation

Lägenheten ligger i nära anslutning till vårdavdelning 80/84 på Entrévägen 8, plan 2. I anslutning ligger lokalen CogTech där patienter kan träna kognition med ny innovativ teknik.

Kognitiv funktionsnedsättning

Kognitiv funktionsnedsättning vid förvärvad hjärnskada betyder att patienten har fått en nedsatt förmåga i vissa psykologiska funktioner. Det kan vara att patienten lättare glömmer saker eller inte längre orkar ta initiativ. Förvärvad hjärnskada är skada som börjar akut och till exempel inträffat i samband med en olycka eller efter sjukdom, som till exempel stroke.