Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Neurologmottagning

Vi utreder och behandlar patienter över 18 år med symtom och sjukdomar från kroppens centrala och perifera nervsystem.

Om mottagningen

På Neurologmottagningen tar vi emot dig som har en komplicerad kronisk neurologisk sjukdom och som är i behov av sjukhusets multidisciplinära kompetens.
Vi börjar from 1 november 2019 också att omhänderta patienter inom vårdvalsområdet specialiserad neurologi.

Vi gör specialiserade utredningar av neurologiska symtom som exempelvis inkluderar magnetkamera, datortomografi och datscan. Vi gör neurofysiologiska undersökningar t.ex. EEG, ENeG, EMG och provtagning från ryggmärgsvätskan.

Vi har en nära samverkan med sjukhusets övriga specialistmottagningar, t.ex. strokemottagningenrehabiliteringsmedicinska mottagningen och smärtmottagningen.

För att underlätta för dig arbetar vi för kontinuitet, med målet att du ska träffa samma läkare och sjuksköterskor varje gång du kommer till oss. Vi arbetar i team runt diagnosgrupperna neuroinflammation (t.ex. MS), epilepsi och rörelsesjukdomar (t.ex. Parkinsons sjukdom), i enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer.

Telefontider

Mellan kl 7:00 - 11:30 har vi telefontid. Vi använder telefonsvarartjänst med uppringningsfunktion.

Besökstider

Endast bokade besök.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi bedömt att du behöver komma till Neurologmottagningen för bedömning och utredning.

Vi skickar en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Ta alltid med en aktuell läkemedelslista, samt en lista med frågor som du vill ha svar på.

När du kommer till sjukhuset, ska du anmäla dig i kassan på Medicinmottagningen och betala för ditt besök.

Vid nybesök hos oss träffar du läkare, som gör en första bedömning av dina symtom. Om man bedömer att en utredning behöver göras, skrivs remisser för fortsatta neurologiska undersökningar, t.ex. röntgenundersökning. Ibland görs så kallad lumbalpunktion (provtagning från ryggmärgsvätskan) vid besöken; om detta ska göras får du information om det i förväg. Ofta görs lumbalpunktion vid ett separat återbesök.

Beroende på bedömningen av dina symtom, tas beslut om eventuell utredning och uppföljning.  Uppföljning kan ske med återbesök hos läkare och/eller sjuksköterska, eller via en bokad telefonkontakt.

Om din läkare ska kontakta dig per telefon angående utredningsresultat, är det viktigt att du ser till att vi har aktuellt telefonnummer vi kan nå dig på.

Du är alltid välkommen att kontakta Neurologmottagningen om du har frågor.