Språkstörning - språksvårigheter hos barn och ungdomar

Språkstörning är en vanlig utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning och förekommer hos sju till tio procent av alla barn. Logopedklinikens barnlogopeder finns på alla Logopedklinikens mottagningar i primärvården. Vi tar emot barn i åldrarna 0 - 18 år från hela Stockholms län.

Vad är språkstörning?

Språkstörning innebär att ett barn utvecklar sitt modersmål på ett annorlunda och långsammare sätt än förväntat sett till barnets ålder och erfarenheter. Språkstörning kan göra det svårt både att förstå och själv uttrycka sig med hjälp av språket. En språkstörning kan t.ex. yttra sig som ett litet ordförråd, svårigheter att hitta ord, svårigheter att bygga långa meningar med korrekt ordföljd och ordform och svårigheter med berättande.

Språkliga svårigheter är vanliga hos barn i yngre förskoleålder. För en del barn är svårigheterna övergående och för andra barn kvarstår de språkliga svårigheterna upp i skolålder och vuxen ålder. Det går inte att i tidig ålder avgöra vilka barn som ”bara” är sena med att börja tala och vilka barn som kommer uppleva språkliga svårigheter under en längre tid. För att veta om språksvårigheter hos ett barn i yngre förskoleålder är övergående behöver logopeden ofta följa barnet regelbundet över en längre period, minst sex månader.

När ska man söka hjälp om man har ett barn som upplever språksvårigheter?

Barn yngre än 4 år:

 • Om du som förälder känner oro för ditt barns språkutveckling
 • Om förskolan uttrycker oro för ditt barns språkutveckling
 • Om barnet inte verkar förstå vad andra säger
 • Om barnet använder några få ord
 • Om barnets närmsta omgivning inte förstår vad barnet säger

Barn och ungdomar över 4 år:

 • Om barnet fortfarande har svårigheter med det som tas upp ovan
 • Om du som förälder känner oro för ditt barns språkutveckling
 • Om förskolan eller skolan uttrycker oro för ditt barns språkutveckling
 • Om barnet har svårt att följa med vid samtal och högläsning
 • Om barnet bygger korta meningar och t.ex. utelämnar ord eller sätter orden i fel ordning
 • Om ditt barn har svårt att berätta så att andra barn och vuxna förstår vad hen menar
 • Om personer utanför familjen inte förstår vad ditt barn säger
 • Om ditt barn verkar ledsen eller besvärad när hen försöker kommunicera.
 • Om det uppstår konflikter och missförstånd när ditt barn leker med andra barn.

Utredning och behandling av språkliga svårigheter och språkstörning

Målet med insatser är alltid att barnet och barnets närmaste omgivning ska få stöd och hjälp så att barnet kan förstå och kommunicera i sin vardag.

Vid en utredning undersöker logopeden barnets tal, språk och kommunikation.

Hur logopeden undersöker beror dels på hur gammalt barnet är, dels på vilken språklig förmåga logopeden undersöker. Ofta undersöker logopeden barnets språk på flera olika sätt under en utredning.

Logopeden kan t.ex. undersöka hur barnet förstår och uttrycker sig med hjälp av språket genom att leka med barnet, genom att observera och lyssna på barnet och genom att barnet får titta i böcker (tester) och göra olika uppgifter. Ibland ber logopeden föräldrarna om hjälp med att undersöka hur barnet pratar och förstår hemma. Logopeden kan även be barnets pedagoger och lärare om hjälp med att undersöka hur barnet pratar och förstår i förskole-/skolmiljön.

Efter avslutad utredning bokas ett återgivningssamtal där logopeden meddelar diagnos och rekommenderar insatser. Beslut om insatser fattas gemensamt av logoped och föräldrar.

Insatser i yngre förskoleålder

I yngre förskoleålder riktar sig logopedens insatser ofta till barnets föräldrar. Insatserna kan vara i form av regelbundna samtal, handledning eller föräldrautbildningar.

På Logopedkliniken erbjuder vi The Hanen Centres föräldrautbildningar:

 • "It Takes Two To Talk", till föräldrar vars små barn har språkförsening och behöver tidiga insatser
 • "More Than Words", till föräldrar vars små barn har svårigheter inom social kommunikation.

Vi erbjuder också föräldrakurser i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och bildstöd (visuellt stöd).

Syftet med de insatser som ges i yngre förskoleålder är att du som förälder ska få en gedigen verktygslåda av kunskap och strategier som du kan använda i vardagen för hjälpa ditt barn utveckla sin språkförmåga genom hela uppväxten. Parallellt med de insatser som riktar sig till dig som förälder följer logopeden också ditt barns språkutveckling noggrant för att kunna avgöra om de språkliga svårigheterna är övergående eller om de är tecken på en språkstörning som kommer kvarstå upp i skolålder.

Insatser i äldre förskoleålder och skolålder

I äldre förskoleålder och skolålder arbetar logopeden ofta i högre utsträckning direkt med barnet. Fokus för insatserna är ofta både att utveckla språkliga förmågor som ordförråd, grammatik och berättande och att hjälpa barnet utveckla hjälpsamma strategier för att lättare kunna förstå och uttrycka sig med hjälp av språket. Insatserna sker i samarbete mellan logopeden, barnet och föräldrarna. Du som förälder är en viktig samarbetspartner till logopeden och kompletterar den träning som sker på mottagningen med övningar och språkstimulerande aktiviteter i hemmet.

Logopeden, barnet och föräldrarna har regelbundna möten där ni samtalar om ditt barns behov och planerar vilka insatser som är viktigast för just ditt barn här och nu.

Talstörning

Talstörning innebär att ett barns uttal inte utvecklas som förväntat. Talstörning samförekommer ofta med språkstörning. På Logopedkliniken ges insatser för talstörning från fem års ålder.

Vid svårare former av talstörning kan logopeden rekommendera en remiss till Oralmotoriskt centrum för vidare utredning.

Språkstörning vid flerspråkighet

På Logopedkliniken arbetar logopeder som har lång erfarenhet av att utreda och behandla språkstörning hos flerspråkiga barn och ungdomar. Vårt mål är att alla ska ha samma förutsättningar att få hjälp och stöd, oavsett vilket språk man talar.

Flerspråkighet är aldrig en orsak till tal- och språksvårigheter.

Språkstörning som samförekommer med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Språkstörning kan förekomma tillsammans med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Om det under vårdkontakten framkommer tecken på att ditt barn kan uppleva andra svårigheter utöver de språkliga svårigheterna kan logopeden rekommendera en remiss till Barn- och Ungdomspsykiatrisk Mottagning (BUP) eller Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) för vidare utredning.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss. Remissen kan skickas från BVC, Skolhälsovård, Vårdcentral, läkare, psykolog eller en annan logoped.

Bilagor till remiss

För skolelever där frågeställningen gäller språklig bedömning bör ett pedagogiskt underlag (länkat nedan) bifogas remissen. Underlaget bör fyllas i av elevens lärare. Om eleven även har modersmålsundervisning önskar vi att modersmålslärare fyller i det separata underlaget "Underlag modersmålslärare". Vi är tacksamma för så väl ifyllda underlag som möjligt, eftersom det är en viktig del av utredningen.