Språkstörning - tal- och språksvårigheter hos barn och ungdomar

Hos en del barn utvecklas inte språket och talet som förväntat. Närstående tycker att barnets tal kommit igång sent, att barnet har ett alldeles för litet ordförråd för sin ålder, eller har svårt att uttrycka sig så att andra förstår. Barnet kanske har svårt att förstå det andra säger.

När ska man söka hjälp om man är orolig över sitt barns tal- och språkutveckling?

Barn yngre än 4 år:

 • Om barnet inte verkar förstå vad andra säger
 • Om barnet inte söker kontakt med andra barn eller vuxna
 • Om barnet använder några få ord
 • Om barnets närmsta omgivning inte förstår vad barnet säger
 • Om barnet inte verkar lyssna när man talar med det
 • Om barnets vårdnadshavare känner oro för barnets språkutveckling

Barn och ungdomar över 4 år:

 • Om barnet har svårigheter med det som tas upp ovan
 • Om barnet har förenklad grammatik, t.ex. utelämnar ord eller sätter orden i fel ordning
 • Om barnet har svårt att följa med vid högläsning
 • Om barnet har svårt att berätta om händelser
 • Om personer utanför familjen inte förstår vad barnet säger
 • Om barnet verkar generat över sitt tal
 • Om barnets vårdnadshavare och /eller skolan eller förskolan känner oro för barnets språkutveckling

Utredning och behandling av tal- och språksvårigheter hos barn

Logopeden observerar på vilket sätt barnet kommunicerar. I utredningen använder logopeden leksaker och annat testmaterial, till exempel bilder.Vårdnadshavaren ger information om hur barnets tal och språk har utvecklats och får råd om hur man kan stimulera tal- och språkutvecklingen. För de barn som behöver, erbjuds behandling. 

På Logopedkliniken arbetar logopeder som inriktat sig på och har lång erfarenhet av att utreda och behandla flerspråkiga barn och ungdomar. Vi arbetar ofta med tolk. Vårt mål är att alla ska ha samma förutsättningar att få hjälp och stöd, oavsett vilket språk man talar. Flerspråkighet är aldrig orsak till tal- och språksvårigheter.

Logopedklinikens barnlogopeder finns på Danderyds sjukhus och på Logopedklinikens mottagningar i primärvården. Vi tar emot barn 0 - 18 år från hela Stockholms län.

Föräldrautbildning

Vi erbjuder  The Hanen Centers föräldrautbilningar - "It Takes Two To Talk", till föräldrar vars små barn har språkförsening och behöver tidiga insatser och "More Than Words", till föräldrar vars små barn har svårigheter inom social kommunikation. Läs mer under The Hanen Center.

För de barn som har behov av språklig träning i en anpassad pedagogisk miljö kan språkförskola vara ett alternativ. Vi samarbetar kring språkförskoleverksamhet med flera kommuner.

Remiss

 • Remiss för utredning av tal- och språkutvecklingen får du av till exempel BVC-sköterska, läkare på vårdcentral, skolsköterska, psykolog eller annan logoped. Det finns ingen nedre åldersgräns för att skicka en remiss för bedömning av språkutvecklingen.
 • För skolelever ser vi gärna att remissen skickas från skolhälsovården. Även läkare, psykolog eller annan logoped kan skicka remiss.
 • För skolelever önskar vi att "Pedagogisk beskrivning inför språklig utredning hos logoped" bifogas remissen. Underlaget bör fyllas i av elevens lärare/speciallärare/mentor.
 • Om eleven även har modersmålsundervisning önskar vi att modersmålslärare fyller i ett separat underlag "Underlag modersmålslärare".

Vi är tacksamma för ett så väl ifyllt underlag som möjligt samt kontaktuppgifter med telefonnummer till remittenten, eftersom det är en värdefull del av utredningen.

Röstbesvär hos barn

På Logopedkliniken finns logopeder med stor erfarenhet av till exempel heshet hos barn. Läs mer om röstproblem och hur man kan hjälpa hesa barn.

Stamning hos barn

På Logopedkliniken finns logopeder med stor erfarenhet av stamning hos barn. Läs mer om stamning och hur man kan hjälpa barn som stammar.

Munmotoriska svårigheter

En del barn har generella svårigheter att röra tunga och läppar, och då handlar det om munmotoriska svårigheter.

Läs- och skrivsvårigheter hos barn

På Logopedkliniken finns logopeder med stor erfarenhet av att göra utredningar av läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om dyslexi här.

 

Kontakt

Emmy Hadvall, leg logoped, enhetschef
e-post: emmy.hadvall@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 558 67

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.